Informācija presei
Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī šī gada 21. martā, iedaļā 2013/C 82/04, ir publicēts sludinājums, kurā ietverts aicinājums pieteikties konkursam uz tiesneša amatu Eiropas Savienības Civildienesta tiesā sakarā ar to, ka viens no Civildienesta tiesas tiesnešiem ir atkāpies no amata.            Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. panta        noteikumiem saistībā ar I pielikuma 3. panta noteikumiem Protokolā par Eiropas Savienības Tiesas Statūtiem, tiesnešu amata kandidātiem ir jāatbilst šādām pamatprasībām: — jāgarantē neatkarība savu pienākumu izpildē, — jāatbilst prasībām, kas nepieciešamas tiesneša amata pildīšanai, — jābūt Eiropas Savienības pilsoņiem.            Kandidāti tiek aicināti vērst uzmanību uz to, ka papildus minimālajām prasībām iepriekš tiks īpaši ņemtas vērā kandidātu spējas strādāt koleģiālā struktūrā daudznacionālā un daudzvalodu vidē, kā arī kandidātu amata pienākumiem atbilstošās pieredzes veidu, nozīmību un ilgumu.         Kandidāti tiek aicināti nosūtīt pieteikumus uz šādu adresi:        General Secretariat of the Council of the European Union Call for applications for the Civil Service Tribunal Office 20 40 LM 15     Rue de la Loi/Wetstraat 175   1048 Bruxelles/Brussel        BELGIQUE/BELGIË         Pieteikums ir jānosūta tikai ierakstītā vēstulē, vēlākais 2013. gada 19. aprīlī (nosūtīšanas datumu apliecina pasta zīmogs).          Lai atvieglinātu pieteikumu izskatīšanas procesu, kandidāti tiek lūgti atsūtīt curriculum vitae un motivācijas vēstuli arī pa elektronisko pastu, vēlams, Word formātā (neizmantojot PDF formātu) uz šādu adresi: cdstfp@consilium.europa.eu Šis sūtījums tomēr neaizstāj sūtījumu ierakstītā vēstulē, un tas nekādi nenodrošina kandidātu pielaišanu pie konkursa.