Sadarbības memorands starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Latvijas Republikas Tieslietu ministriju, īstenojot Valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus
Rīgā                                                                                                                                             2019. gada 2. aprīlī   Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (turpmāk – puses), apzinoties savstarpējās sadarbības, regulāras komunikācijas un intensīvas informācijas apmaiņas nozīmi tiesiskuma stiprināšanā, izmeklēšanas veicināšanā un tiesvedības procesu pilnveidošanā: noslēdz sadarbības memorandu par sekojošo: Sadarbības mērķi:
  • Veicināt tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmu attīstību un modernizāciju, īstenojot e-lietas risinājumu ar mērķi elektronizēt procesu mazināt slogu izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā;
  • Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes celšanas nolūkā stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu profesionālās zināšanas un prasmes, veicot regulāru aktuālās informācijas, kā arī apmācību materiālu apmaiņu un tālāknodošanu tiesībaizsardzības iestāžu darbības jomā;
  • Izmantojot tieslietu sektora biznesa inteliģences rīka iespējas, nodrošināt tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmu datu apmaiņu atbilstoši padotības iestāžu pieprasījumiem, lai pilnvērtīgi izmantotu tajās uzkrātos lielapjoma datus analītikas nodrošināšanai;
  • Nodrošināt kompleksa un padziļināta kriminālprocesa izvērtējuma veikšanu, lai uz to balstītu konceptuālu vienošanos par izmeklēšanas institūta turpmāku attīstību;
  • Stiprināt sadarbību pirmstiesas izmeklēšanā - vienotu metodisko materiālu un vadlīniju izstrādē un ieviešanā izmeklētājiem un prokuroriem ar mērķi efektīvi izmantot kriminālprocesuālos instrumentus, t.sk. pilnveidojot tiesisko regulējumu mantas un finanšu līdzekļu konfiskācijas jomā;
  • Ieviest efektīvāko risinājumu ieslodzīto konvojēšanas funkcijas īstenošanai Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kā arī atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām paplašināt tehnisko līdzekļu izmantošanu procesuālo darbību nodrošināšanai tiesā;
  • Izvērtēt iespējas sagatavot priekšlikumus izmaiņām tiesību aktos, lai efektivizētu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un atslogotu tiesībaizsardzības iestāžu, prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā;
  • Attīstīt administratīvo sodu sistēmu, paredzot administratīvā soda apmēru atbilstību izdarītajam pārkāpumam, izvērtējot administratīvo sankciju apmēru, ieviešot pēc iespējas vieglāk piemērojamu un vienkāršāku administratīvās atbildības regulējumu, vienlaikus nodrošinot ātrāku, efektīvāku administratīvo sodu procesu un soda neizbēgamības principa īstenošanu;
  • Atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam sagatavot rīcības plānu tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai un pēc tā apstiprināšanas Ministru kabinetā, nodrošināt tā īstenošanu;
  • Nodrošināt vienādus un savlaicīgi koordinētus risinājumus attiecībā uz Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma pieauguma un citu sociālo garantiju jautājumiem, darba laika uzskaiti u.tml.;
  Sadarbības realizācijas mehānisms: 1. Ne retāk kā reizi pusgadā rīkot sanāksmes, lai uzraudzītu pasākumu virzību, kas saistīti ar sadarbības memoranda mērķu īstenošanu. Uz sanāksmēm, Pusēm piekrītot, un atkarībā no sanāksmju darba kārtības, var tikt pieaicināti citu institūciju, organizāciju un uzņēmumu pārstāvji.  2. Sanāksmēs izskata Pušu priekšlikumus, kuru virzība ir būtiska iekšlietu un tieslietu nozares attīstībai kopumā, lai veicinātu tiesiskumu, izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidošanu un kuru risināšanā ir nepieciešama Pušu iesaiste. 3. Puses vienojas, ka atbilstoši nepieciešamībai var tikt izveidotas starpministriju darba grupas, atsevišķu jautājumu padziļinātai izpētei un priekšlikumu izstrādei;  4. Atbilstoši noteiktiem Sadarbības memoranda mērķiem, tā sadarbības realizācijas mehānisms pēc nepieciešamības var tikt pilnveidots, Pusēm savstarpēji vienojoties. 5. Sadarbības memoranda realizācijas mehānisma īstenošanai Puses nozīmē šādas kontaktpersonas: Iekšlietu ministrija pusē – valsts sekretārs D.Trofimovs, Tieslietu ministrijas pusē – valsts sekretārs R.Kronbergs. 6. Lai īstenotu Sadarbības memoranda noteikto mērķi – izmeklēšanas kvalitātes celšanas nolūkā stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu profesionālās zināšanas un prasmes, aktuālās informācijas un apmācību materiālu apmaiņai noteikt epasta adresi: Prof.nodala@koledza.vp.gov.lv. 7. Sadarbības memorands sagatavots divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 8. Sadarbības memorands stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas Puses.   Iekšlietu ministrs                                                                                                                                         Tieslietu ministrs S.Ģirgens                                                                                                                                     Ministru prezidenta biedrs      J.Bordāns