Informācija presei
Šodien, 16.aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektus „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” un „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””, kas tika virzīti vienotā likumprojektu paketē, paredzot vienkāršot nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras, kā arī citus jautājumus. Likumprojekti paredz to, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēma) un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (datorizētā zemesgrāmata) datu aktualizācija notiek savstarpēji iegūstot datus, neiesaistot nekustamā īpašuma īpašnieku. Proti, informācija, kas jau ir valsts iestādes rīcībā, privātpersonai netiks prasīta atkārtoti. Zemes, dzīvokļa īpašuma un būves īpašniekiem atsevišķos kadastra objekta vai kadastra datu aktualizācijas gadījumos tiks īstenots vienas pieturas aģentūras princips. Līdz ar to nebūs jāapmeklē divas iestādes, kā arī nepieciešamo izmaiņu, kas reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, reģistrēšanai datorizētajā zemesgrāmatā nebūs nepieciešams iesniegt Valsts zemes dienestā iesniegtos dokumentus atkārtoti. Tādējādi tiek atvieglota procedūra, taupot personas laiku un finanšu līdzekļus, kā arī garantējot, ka valsts informācijas sistēmās reģistrētie dati par vienu un to pašu nekustamo īpašumu vai tā objektu sakrīt. Tiek mazināta atšķirība starp Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nekustamā īpašuma objektu kopību skaitu un datorizētajā zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu skaitu. Likumprojekti paredz pienākumu zemesgrāmatu nodaļu tiesnesim nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamās ziņas (zemes vienības robežu plāns, būves raksturojums, novērtējums u.c.) iegūt, ielūkojoties Kadastra informācijas sistēmā, kas ļauj atteikties no kadastra izziņu sagatavošanas papīra formātā, kā arī pienākuma personai iesniegt zemesgrāmatu nodaļā zemes robežu plānu vai uzrādīt būves kadastrālās uzmērīšanas lietu. Informācijas apmaiņa starp Kadastra informācijas sistēmu un datorizēto zemesgrāmatu attiecībā uz datiem, kas skar nekustamā īpašuma objektus, notiks, neiesaistot personu pastnieka lomā. Persona arī turpmāk varēs saņemts izziņu no Kadastra informācijas sistēmas, ja to vēlēsies, bet iesniegšanai zemesgrāmatā tā nebūs nepieciešama. Tādējādi personai būs jāapmeklē tikai viena iestāde. Tāpat paredzēts paplašināt tās informācijas apjomu, kuru Valsts zemes dienests no Kadastra informācijas sistēmas nodod zemesgrāmatai tiešsaistes datu pārraides režīmā, proti, tas attieksies uz gadījumiem, kad reģistrētam nekustamajam īpašumam mainīts kadastra numurs vai nekustamā īpašuma objektam (zemes vienībai, būvei, telpu grupai) mainīts kadastra apzīmējums, vai arī zemes vienībai kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta platība, kā arī precizēta dzīvokļa īpašuma atsevišķā īpašuma kopējā platība vai precizēta dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa. Tāpat tas attieksies uz gadījumiem, kad tiek dzēsta būve, pamatojoties uz zemes īpašnieka iesniegumu un dokumentu, kas apliecina būves neesību apvidū. Tiek paredzēts noteikt, ka atsevišķos gadījumos, kad ir ierosināta nekustamā īpašuma sastāvā no jauna uzbūvētas būves ierakstīšana vai notiek zemes vienību sadale vai apvienošana viena nekustamā īpašuma ietvaros, zemesgrāmatā tiks veikti ieraksti pamatojoties uz Valsts zemes dienesta elektroniski pārsūtītu zemes īpašnieka iesniegumu un tam pievienoto dokumentu pamata. Papildus minētajam likumprojektā „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” ir paredzēts paplašināt personu loku, kas nostiprinājuma lūgumu var iesniegt elektroniski, noteikt, ka dokumenti uzturami valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā elektroniskā formā, kā arī nodrošināt zemesgrāmatas nodalījumā esošo ierakstu pārskatāmību. Savukārt likumprojektā „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” papildus paredzēts svītrot atsauces uz patvaļīgas būvniecības pazīmēm, kā arī noteikt precīzāku definējumu tām būvēm, kuras zemesgrāmatā neieraksta. Ar likumprojektu tekstiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 25435652 E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv