Satversmes tiesa izsludina iespēju vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem pieteikties praksē Satversmes tiesā
  Stiprinot tiesiskas valsts vērtības un cilvēktiesību aizsardzības standartu, kā arī, veicinot dialogu starp tiesām un tiesnešiem, Satversmes tiesa izsludina iespēju vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem pieteikties praksē Satversmes tiesā. Prakse Satversmes tiesā tiek organizēta likuma “Par tiesu varu” 86.1 panta noteiktajā kārtībā, ar tiesas priekšsēdētāja atļauju norīkojot tiesnesi pildīt Satversmes tiesas padomnieka amatu uz noteiktu laiku (turpmāk – prakse). Prakses laikā tiek saglabāts tiesneša atalgojums, tomēr tiesnesis nevar pildīt tiesneša pienākumus tajā tiesā, no kuras viņš norīkots praksē Satversmes tiesā. Prakses mērķis ir stiprināt Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu, sniedzot iespēju profesionāli pilnveidoties Latvijas Republikas Satversmes iztulkošanas, Satversmes tiesas procesa un cilvēktiesību aizsardzības jautājumos. Prakses uzdevums ir iegūt tādas prasmes, zināšanas un kompetences, kas veicinātu tiesiskas valsts vērtību īstenošanu un aizsardzību tiesu varas atzarā. Prakses organizāciju nodrošina Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju. Prakses ietvaros tiek piedāvāta iespēja pildīt Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus. Prakses ietvaros jāveic šādi pienākumi:
  1. pētīt un apkopot Satversmes tiesas praksi, Latvijas tiesu, citu valstu tiesu, kā arī starptautisko institūciju (īpaši Eiropas Cilvēktiesību tiesas) praksi;
  2. sagatavot Satversmes tiesas darbam nepieciešamo procesuālo dokumentu projektus;
  3. sniegt atzinumus par tiesību jautājumiem;
  4. sagatavot informāciju starptautiskajām institūcijām;
  5. sniegt atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem Satversmes tiesas nolēmumu sagatavošanā.
Prakses ilgums: 6 mēneši. Prakses norises laiks: no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Prakses vietu skaits: viena. Prasības pretendentiem: uz prakses vietu var pretendēt tiesnesis, kuram ir vismaz piecu gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, kurš kārtējā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu un kuram nav piemērots disciplinārsods, izņemot, ja tas likumā noteiktā kārtībā dzēsts vai noņemts. Tiesnesis, kurš vēlas pretendēt uz prakses vietu, iesniedz:
  1. motivētu pieteikumu, kurā izklāstīti apsvērumi par sagaidāmajiem ieguvumiem no prakses;
  2. dzīves un darba apraksts (CV);
  3. nolēmumu lietā, kurā tiesnesis bijis referents un kuru pretendents uzskata par nozīmīgu ieguldījumu tiesību sistēmas pilnveidošanā un tiesiskas valsts vērtību stiprināšanā. Nolēmumam pievieno īstu komentāru par tā nozīmi.
Dokumenti jāiesniedz Satversmes tiesā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010, vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi tiesa@satv.tiesa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67830767 (Satversmes tiesas Juridiskais departaments). Dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 1. oktobrim. Piemērotākais pretendents tiks izraudzīts konkursa kārtībā.  Pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus vērtēs Satversmes tiesas izveidota komisija. Konkurss tiks organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēti iesniegtie pieteikumi un dokumenti. Kandidāti, kuru iesniegtie pieteikumi, izvērtējot tajos ietverto motivāciju, tiks atzīti par virzāmiem uz otro kārtu, tiks aicināti uz pārrunām ar konkursa komisiju.