Informācija presei
Stājas spēkā jaunā maksātnespējas administratoru kandidātu izvēles un ieteikšanas tiesām kārtība
 „Šodien stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu. Šis ir bijis loģisks solis, pilnveidojot maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu, reaģējot uz praksē atklātajām nepilnībām. Tagad regulējums paredz, ka līdzšinējo piecu sarakstu vietā administratoru amata pretendentu  maksātnespējas procesam izvēlēsies no „vienas rindas”, tas nodrošinās nejaušības principa ievērošanu konkrētā maksātnespējas procesā visā Latvijas teritorijā”, pozitīvi jauno kārtību vērtē tieslietu ministre Baiba Broka.
Līdz ar jauno kārtību visi administratora amata pretendenti, kuri atrodas līdzšinējos administratoru pretendentu sarakstos, ar datorprogrammas palīdzību tiks sarindoti nejaušā secībā, tādējādi izveidojot vienu sarakstu. Jau iepriekš ziņots, ka valdība 2013.gada 17.decembrī atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu”. Grozījumi bija nepieciešami, lai uzlabotu esošās administratora amata pretendenta izvēles un ieteikšanas sistēmas efektivitāti, kā arī nodrošinātu nejaušu administratora amata pretendentu izvēli un ieteikšanu. Līdz šim pastāvēja pieci atsevišķi administratora amata pretendentu saraksti atbilstoši apgabaltiesu darbības teritorijai un jebkuram administratoram bija tiesības izvēlēties, kurā no administratora amata pretendentu sarakstiem iestāties. Administrators vienlaikus varēja arī atrasties vairākos vai pat visos administratora amata pretendentu sarakstos. Viena administratora pretendentu saraksta izveidošana novērsīs situāciju, kad parādnieka juridiskās adreses maiņa pirms maksātnespējas ietekmē piekritību konkrētam administratoru pretendentu sarakstam. Nejaušas sarindošanas princips tiks piemērots arī attiecībā uz administrēšanai vakanto subjektu saraksta kārtošanu, jo kārtējā darbdienā administrēšanai vakantie subjekti vairs netiks sakārtoti alfabēta secībā, bet gan sajaukti nejaušā secībā. Savukārt katra kalendārā gada pirmajā darbdienā, izmantojot minēto metodi, administratora amata pretendentu saraksts tiks atkārtoti „sajaukts”. Izmaiņas skārušas arī kārtību, kādā administratora amata pretendenti atsakās no pienākumu veikšanas konkrētā procesā. Lai ierobežotu nepamatotu atteikšanos no administratora pienākumu pildīšanas, administratora amata pretendents būs tiesīgs nosūtīt MNA atteikumu, ja administratoram pastāv kāds no Maksātnespējas likuma 20.pantā noteiktajiem ierobežojumiem administratora pienākumu pildīšanai. Administratora rīcību, nepamatoti atsakoties no pienākumu veikšanas konkrētā procesā, uzraudzības kārtībā izvērtēs MNA. Turklāt laiks, līdz kuram administratoram iespējams MNA nosūtīt atteikumu pildīt administratora pienākumus konkrētā procesā no plkst.14.00 pārcelts uz plkst.12.00. Lai  ieviestu vienu administratoru amata pretendentu sarakstu, MNA šodien, 31.janvārī: 1. Izvēlas un iesaka tiesai administratora amata pretendentus atbilstoši kārtībai, kas ir spēkā līdz 2014.gada 30.janvārim. Jaunās kārtības spēkā stāšanās dienā, t.i., šodien, 31.janvārī, administratoru kandidāti tiesām tiks ieteikti no iepriekšējā regulējumā paredzētajiem pretendentu sarakstiem atbilstoši apgabaltiesu darbības teritorijām. Tas nepieciešams, jo administratoru kandidātu izvēle notiek ar vienas dienas nobīdi. Proti, jāievēro, ka pēc tam, kad administratora amata pretendents no pretendentu saraksta ir savietots ar administrēšanai vakanto subjektu, līdz nākamās dienas plkst.14:00 administratora amata pretendentam ir tiesības atteikties no administratora pienākumu veikšanas konkrētajā procesā. Līdz ar to administratoru amata pretendenti, kuri iepriekšējā dienā pirms šo noteikumu projekta spēkā stāšanās ir izvēlēti no piecu apgabaltiesu darbības teritorijām piekritīgajiem pretendentu sarakstiem, nākamajā dienā (grozījumu spēkā stāšanās dienā) ir jāiesaka tiesām. 2. Izveido jaunu pretendentu sarakstu no administratoriem, kuri līdz 2014.gada 30.janvārim atradās administratoru pretendentu sarakstos, sarindojot tos nejaušā secībā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv