Informācija presei
No 2009.gada 1.jūlija Tieslietu ministrija pārņēmusi no Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi. Tas izriet no Hāgas 1996. gada 19. oktobra konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem, Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem un Padomes 2003.gada 27.novembra Regulas (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu. Statistika (uz 21.01.2010.) Hāgas 1980.gada 25.oktobra konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ietvaros Latvija kopš 2002.gada 1.februāra, kad šī Konvencija Latvijā stājās spēkā, līdz šodienai ir koordinējusi vai turpina koordinēt: - 66 lietas (kopā par 75 bērniem), kurās viens no bērna vecākiem, bez otra vecāka piekrišanas un ziņas ir aizvedis bērnu NO Latvijas uz ārvalsti, vai aizturējis ārvalstī (24 ar Apvienoto Karalisti, 19 ar Īriju, septiņas ar Vāciju, trīs ar Spāniju, divas ar Zviedriju, divas ar ASV, un pa vienai lietai ar – Turciju, Somiju, Ķīnu, Franciju, Ukrainu, Poliju, Itāliju, Kipru, Austrāliju) - 18 lietas (kopā par 18 bērniem), kurās viens no bērna vecākiem bez otra vecāka piekrišanas un ziņas ir atvedis bērnu no ārvalsts UZ Latviju vai aizturējis Latvijā (piecas ar Apvienoto Karalisti, divas ar Itāliju, divas ar Zviedriju, divas ar Vāciju, un pa vienai ar – Norvēģiju, Izraēlu, Igauniju, Īriju, Austriju, Austrāliju, Šveici.) 2009.gadā tika uzsāktas 25 jaunas lietas (kopā par 31 bērnu), kurās viens no bērna vecākiem, bez otra vecāka piekrišanas un ziņas ir aizvedis bērnu (-us) NO Latvijas uz ārvalsti. No 25 uzsāktajām lietām – astoņas lietās ārvalsts tiesa lēmusi par bērnu atgriešanos Latvijā, trīs lietās pieprasījuma iesniedzēji pieprasījumus atsaukuši, 14 lietas ministrija turpina koordinēt. 22 lietās bērnu prettiesiski no Latvijas uz ārvalsti aizvedusi, vai aizturējusi ārvalstī – bērna māte, trīs lietās – bērna tēvs. Salīdzinoši 2008.gadā tika uzsāktas 17 jaunas šādas lietas (kopā par 19 bērniem). No 17 uzsāktajām lietām – četrās lietās ārvalsts tiesa lēmusi par bērnu atgriešanos Latvijā; trīs lietās ārvalsts tiesa atteica bērna atgriešanu Latvijā; septiņās lietās pieprasījuma iesniedzēji atsauca savus pieprasījumus; trīs lietas ministrija turpina koordinēt. 15 lietās bērnu prettiesiski no Latvijas uz ārvalsti aizvedusi, vai aizturējusi ārvalstī – bērna māte, vienā lietā – bērna tēvs un vienā lietā – bērna patēvs-aizbildnis. Tāpat 2009.gadā tika uzsāktas trīs jaunas lietas (kopā par trīs bērniem), kurās viens no bērna vecākiem bez otra vecāka piekrišanas un ziņas ir atvedis bērnu no ārvalsts UZ Latviju vai aizturējis Latvijā. No trim uzsāktajām lietām – vienā lietā tiesa Latvijā lēmusi par bērna atgriešanos ārvalstī, vienā lietā bērna aizvedējs – vecāks bērnu aizvedis atpakaļ uz ārvalsti, bez tiesvedības uzsākšanas; vienā lietā pieprasījuma iesniedzējs pieprasījumu atsaucis, tiesvedības procesam neuzsākoties. Salīdzinoši 2008.gadā tika uzsāktas astoņas šādas lietas (kopā par astoņiem bērniem), no šīm astoņām lietām – sešos gadījumos tiesas Latvijā lēmušas par bērna atgriešanu uz ārvalsti, divos gadījumos lieta izbeigta, pamatojoties uz pieprasījuma iesniedzēja atsaukumu. Visās 2008.gadā uzsāktajās lietās, bērnu uz Latviju atvedusi, vai Latvijā aizturējusi bērna māte. Informācija par to, kā rīkoties gadījumos, kad bez viena no vecāka piekrišanas, otrs vecāks aizvedis bērnu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, vai aizturējis ārvalstī, kā arī pieprasījuma anketas un to aizpildīšanas paraugi atrodami Tieslietu ministrijas vietnē www.tm.gov.lv, sadaļā Starptautiskā sadarbība/Bērnu prettiesiska aizvešana vai aizturēšana.