Tieslietu ministrija (TM) aicina sabiedrību uz interaktīvu diskusiju un sūtīt priekšlikumus par dalītā īpašuma problēmu risinājumiem. Iedzīvotāji var iepazīties ar TM izstrādātajiem priekšlikumiem un sūtīt savus ierosinājumus speciāli diskusijai izveidotajā sadaļā līdz šī gada 6.novembrim. TM piedāvā sabiedrībai apspriest izstrādātos priekšlikumus, kā risināt dalītā īpašuma problēmas, tāpat Komercapbūves tiesību likumprojektu, ko vēl izstrādā un precizēs. Iedzīvotāji var iepazīties arī ar šī gada martā notikušās diskusijas „Zeme un būve - kopā vai atsevišķi?” apkopojumu. TM piedāvā būtiski ierobežot dalītā īpašuma veidošanās iespējas nākotnē, likumā paredzot konkrētus nosacījumus, kad uz noteiktu laiku ir pieļaujama zemes un ēkas dalīta īpašuma pastāvēšana, kā arī kādas faktiskās un tiesiskās sekas rodas šim termiņam izbeidzoties. Pašreizējiem dalītiem īpašumiem TM sadarbībā ar Valsts zemes dienestu (VZD) izstrādās metodiku, kā, izmantojot VZD datus, tehniski veiks funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Līdz ar to zemes un ēkas īpašniekiem ar likumu noteiks pienākumu slēgt nomas līgumu tikai attiecībā uz šo zemes vienības daļu. TM piedāvā noteikt koeficientu gan apbūves, gan zemes vienības daļas kadastrālajai vērtībai, kas samazinās nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Tāpat noteiks, kā puses brīvprātīgi varēs izbeigt dalīto īpašumu, piemēram, nosakot skaidrus kritērijus savstarpējai pirmpirkuma tiesību izmantošanai. Regulējums arī paredzēs, lai personas, kas pašlaik ir iegādājušās ēkas daļu (dzīvokli), iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu. Pastāv vairākas problēmas, kas aktualizējušas dalītā īpašuma regulēšanas nepieciešamību. Pirmkārt, pašlaik īrnieki sūdzas par pārāk augsto nomas maksu, savukārt zemes īpašnieki par pārāk nelieliem ienākumiem par apgrūtināto zemi. Otrkārt, dzīvojamo māju privatizāciju normatīvie akti papildu nomas maksai nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēra kompensēšanu zemes īpašniekam. Treškārt, pastāv dzīvojamai mājai piesaistāmā zemes gabala noteikšanas problēmas. Ceturtkārt, nepieciešama zemes un apbūves īpašnieku īpašuma tiesību aizsardzības samērošana un trūkst regulējuma vienota nekustamā īpašuma pastāvēšanai. Pašlaik dalītā īpašuma regulējumu nosaka likums „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” un zemes reformas likumi. Šī gada 22.septembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” , ar kuriem nolēma papildināt likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” pārejas noteikumus un uzdeva MK izvērtēt piespiedu zemes nomas tiesisko regulējumu, un līdz 2012.gada 1.septembrim iesniegt Saeimai nepieciešamos grozījumus likumos. TM būs pateicīga par iesūtītajiem priekšlikumiem un turpmākajā darbā izvērtēs sabiedrības sniegto viedokli. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/