Informējam, ka Tieslietu ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts ieviest regulējumu maza apmēra prasību izskatīšanai tiesās. Interesentus lūdzam sniegt savus komentārus līdz 2010.gada 5.martam, sūtot tos e-pastā uz adresi: Evita.Jurevica@tm.gov.lv Lietu par maza apmēra prasībām regulējums (nacionālajiem strīdiem). Priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa likumā”: 1. Papildināt likumu ar jaunu 30.3 nodaļu šādā redakcijā: „30.3 nodaļa. Lietas par maza apmēra prasībām (250.18 – 250.28 pants) 250.18 pants. Lietu izskatīšanas kārtība Lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus. 250.19 pants. Lietu ierosināšana (1) Lietas par maza apmēra prasībām tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, ja prasības summa nepārsniedz 1500 latus. (2) Lietu par maza apmēra prasībām ierosināšana un izskatīšana šajā nodaļā paredzētajā kārtībā pieļaujama tikai naudas piedziņas un uzturlīdzekļu piedziņas prasībās (35. panta pirmās daļas 1. un 3. punkts). 250.20 pants. Prasības pieteikuma saturs (1) Prasības pieteikums noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam. (2) Prasības pieteikumā papildus šā likuma 128. pantā noteiktajam norāda vai prasītājs iebilst lietas izskatīšanai rakstveida procesā. Iebilstot lietas izskatīšanai rakstveida procesā, norāda pamatojumu. 250.21 pants. Prasības pieteikuma un tam pievienoto dokumentu nosūtīšana atbildētājam (1) Vienlaikus ar prasības pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstu nosūtīšanu, atbildētājam nosūtāma paskaidrojuma veidlapa, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas termiņu 30 dienas, skaitot no dienas, kad prasības pieteikums nosūtīts atbildētājam. (2) Papildus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, kā arī informē, ka atbildētājs var iebilst lietas izskatīšanai rakstveida procesā. 250.22 pants. Procesuālo tiesību izskaidrošana pusēm (1) Tiesa izskaidro pusēm procesuālās tiesības, informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. (2) Pieteikto noraidījumu tiesnesis izlemj vienpersoniski, neuzklausot citu lietas dalībnieku viedokli. 250.23 pants. Atbildētāja paskaidrojumi (1) Paskaidrojumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam. (2) Paskaidrojumā atbildētājs norāda: 1) tās tiesas nosaukumu, kurai iesniegti paskaidrojumi; 2) prasītāja un atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);   3) lietas numuru un prasības priekšmetu; 4) vai viņš atzīst prasību pilnīgi vai kādā tās daļā; 5) savus iebildumus pret prasību un to pamatojumu, kā arī normatīvo aktu, uz kuru tie pamatoti; 6) pierādījumus, kas apstiprina viņa iebildumus pret prasību; 7) lūgumus par pierādījumu izprasīšanu; 8) vai lūdz atlīdzināt tiesas izdevumus; 9) vai lūdz atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus, norādot to apmēru un pievienojot apmēru pamatojošos dokumentus; 10) vai vēlas iesniegt pretprasību; 11) vai iebilst lietas izskatīšanai rakstveida procesā. Iebilstot lietas izskatīšanai rakstveida procesā, norāda pamatojumu; 12) citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā; 13) citus lūgumus; 14) paskaidrojumiem pievienoto dokumentu sarakstu; 15) paskaidrojumu sastādīšanas laiku un vietu. 250.24 pants. Pretprasības celšana (1) Atbildētājs ir tiesīgs celt pret prasītāju pretprasību 30 dienu laikā no prasības pieteikuma atbildētājam nosūtīšanas dienas. (2) Tiesa pieņem pretprasību (136. panta trešā daļa) un izskata lietu šā likuma 30.3 nodaļā noteiktajā kārtībā, ja pretprasība atbilst šā likuma 250.19 pantā noteiktajam prasības summas apmēram un noformēta atbilstoši šā likuma 250.20 panta noteikumiem. (3) Ja pretprasībā norādītā prasības summa pārsniedz šā likuma 250.19 pantā noteikto prasības summas apmēru vai tā nav naudas piedziņas vai uzturlīdzekļu piedziņas prasība (35. panta pirmās daļas 1. un 3. punkts), lieta izskatāma prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem. 250.25 pants. Pretprasības un tai pievienoto dokumentu nosūtīšana prasītājam (1) Pretprasība un tai pievienoto dokumentu noraksti nekavējoties nosūtāmi prasītājam, ievērojot civillietu sagatavošanas iztiesāšanai vispārīgos noteikumus. (2) Vienlaikus ar pretprasības un tai pievienoto dokumentu norakstu nosūtīšanu, prasītājam nosūtāma paskaidrojuma veidlapa, kas noformēta atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam, nosakot termiņu paskaidrojuma iesniegšanai saskaņā ar šā likuma 148. panta pirmo daļu.    (3) Paskaidrojumā prasītājs norāda šā likuma 250.23 panta otrajā daļā, izņemot 10. punktā, norādīto. 250.26 pants. Lietu izskatīšana rakstveida procesā un sprieduma sastādīšana un pasludināšana (1) Lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot lietas dalībniekiem par lietas izskatīšanas laiku un vietu, kā arī datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu un tas nevar atšķirties no lietas izskatīšanas datuma. (2) Tiesas spriedumu pasludina, lietas dalībniekiem nekavējoties pēc sprieduma sastādīšanas izsniedzot sprieduma norakstu. (3) Pēc lietas dalībnieka lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Sprieduma norakstu nosūta šā panta pirmajā daļā minētajā datumā vai nākamajā darba dienā pēc tā. Sprieduma saņemšana neietekmē termiņu skaitījumu. 250.27 pants. Lietu iztiesāšana tiesas sēdē (1) Tiesa var lietu iztiesāt tiesas sēdē prasības tiesvedības kārtībā, ja tiesa uzskata par lietderīgu lietu iztiesāt tiesas sēdē, lai uzdotu jautājumus lietas dalībniekiem, veiktu pierādījumu pārbaudi vai cita iemesla dēļ, vai, ja kāds lietas dalībnieks iebilst lietas izskatīšanai rakstveida procesā. (2) Tiesa var noraidīt lūgumu par lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, ja uzskata, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, lietas iztiesāšana tiesas sēdē nav nepieciešama. Pamatojumu lūguma par lietas iztiesāšanu tiesas sēdē noraidīšanai tiesa norāda spriedumā, nepieņemot lēmumu atsevišķa procesuālā dokumenta veidā. 250.28 pants. Sprieduma lietās par maza apmēra prasībām stāšanās likumīgā spēkā un pārskatīšana (1) Tiesas spriedums lietās par maza apmēra prasībām stājas spēkā nekavējoties pēc tā pasludināšanas un apelācijas un kasācijas kārtībā nav pārsūdzams. (2) Lietas dalībnieki var lūgt sprieduma pārskatīšanu šā likuma 60.1 nodaļā paredzētajā kārtībā, ja dokumenti par tiesvedības uzsākšanu vai līdzvērtīgi dokumenti vai lietas iztiesāšanas tiesas sēdē gadījumā – pavēste – ir izsniegti nesaņemot apliecinājumu par to izsniegšanu.”; 2. Papildināt 15. panta trešo daļu aiz vārdiem „paredzētajos gadījumos tiesa” ar vārdiem un pieturzīmi „prasības pieteikumus,”; 3. 132. pantā: papildināt pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā: „10) prasības pieteikums maza apmēra prasības lietā nav noformēts atbilstoši šā likuma 250.20 pantā noteiktajam.”; ceturtajā daļā skaitļus „6.-9.” aizstāt ar skaitļiem „6.-10.”.