Informācija presei
Tieslietu ministrija aicina pieteikties referentus ikgadējai komerctiesību konferencei
Tieslietu ministrija 2014. gada maijā organizē ikgadējo konferenci par komerctiesību jautājumiem. Šogad konferences tēma būs saistīta ar korporatīvās pārvaldības problēmjautājumiem. Viens no Latvijas būtiskākajiem stratēģiskajiem mērķiem ir pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (The Organisation for Economic Co-operation and Development, turpmāk - OECD). Latvijai 2013. gadā oficiāli izteikts OECD dalībvalstu aicinājums pievienoties organizācijai. OECD jau pieņēmusi lēmumu par Latvijas iestāšanās „ceļa karti”, kas ļauj uzsākt praktisko darbu pie pievienošanās sarunām. To laikā OECD komitejas vērtēs arī Latvijas normatīvo aktu, t. sk. Komerclikuma, atbilstību OECD Korporatīvās pārvaldības principiem. Turklāt OECD šogad uzsāks darbu pie minēto principu pārskatīšanas (aktualizēšanas). Latvija ir uzaicināta arī piedalīties šajā principu pārskatīšanas procesā. Līdz ar to OECD Korporatīvās pārvaldības principu izpratne un to pareiza ieviešana Latvijas komerctiesībās šobrīd ir īpaši aktuāla. Ņemot vērā minēto, šā gada konferences tematika ir saistīta ar komerctiesību jautājumiem, kas attiecas uz OECD izstrādātajiem Korporatīvās pārvaldības principiem. Ar minētajiem principiem var iepazīties OECD mājas lapā: http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm Ja saskatāt interesi piedalīties konferencē ar priekšlasījumu (zinātnisku referātu) par tēmu, kas saistīta ar konferences tematiku, lūdzam līdz šā gada 14. februārim par to informēt organizētājus, norādot personu, kura vēlas uzstāties konferencē, referāta tēmu un referenta kontaktinformāciju. Minēto informāciju lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi companylaw@tm.gov.lv. Obligāts priekšnoteikums dalībai konferencē ar priekšlasījumu ir referāta sagatavošana un iesniegšana konferences organizētājiem vismaz divas nedēļas pirms konferences norises dienas. Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas ar pieteiktajiem referentiem sazināsimies individuāli, informējot arī par konferences precīzu datumu un norises vietu. Vienlaikus Tieslietu ministrija patur tiesības atteikt pieteikto referāta tēmu iekļaušanu konferences darba kārtībā, ja pēc to apkopošanas tiek konstatēts, ka to apjoms pārsniedz konferencei atvēlēto laiku, kā arī ja pieteiktā tēma nav aktuāla vai dublē cita referenta pieteikto tēmu. Ja rodas papildu jautājumu, lūdzam tos iesūtīt uz e-pasta adresi companylaw@tm.gov.lv.