Tieslietu ministrija izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu šādās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda aktivitātēs:   Finansējums (euro)           ES finansējums Valsts       finansējums Kopā 1.1. aktivitāte  257 175 85 725 342 900 Trešo valstu valstspiederīgo piekļuves uzlabošana valsts un privātajiem pakalpojumiem un precēm, kā arī palīdzības sniegšana integrācijai Latvijas sabiedrībā, nodrošinot starpniecības pakalpojumus un nepieciešamās konsultācijas 1.4. aktivitāte  71 250 23 750 95 000 Repatriantu – trešo valstu valstspiederīgo integrācija sabiedrībā, risinot mājokļa, nodarbinātības jautājumus un medicīniskās un sociālās palīdzības jautājumus 1.5. aktivitāte  240 525 80 175 320 700 Programmu izstrāde un pakalpojumu nodrošināšana īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām (bērniem, jauniešiem, sievietēm, vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) 1.6. aktivitāte  45 000 15 000 60 000 Mācību programmu un kursu materiālu izstrāde un ieviešana trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem 2.1. aktivitāte Uzraudzības instrumentu un izvērtējuma shēmu izstrāde integrācijas politikai un īstenotajiem integrācijas pasākumiem 22 500 7 500 30 000 3.1. aktivitāte  201 750 67 250 269 000 Izstrādāt un ieviest mācību kursus valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas personālam, biedrību un nodibinājumu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem u.c. speciālistiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem Projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes un publisko tiesību juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, augstskolas un starptautiskas organizācijas. Projektu iesniegumus Tieslietu ministrijā jāiesniedz personiski vai pa pastu līdz 27.12.2010. plkst. 17.00. Projekta iesniegums jāiesniedz papīra formātā vienā eksemplārā, kam pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija elektroniskā datu nesējā. Atklātu projektu iesniegumu konkursu regulē 16.11.2010. MK noteikumi Nr. 1043 „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas aktivitāšu īstenošanu”. MK noteikumi Nr.1043 un projekta iesnieguma iesniegšanai nepieciešamie materiāli pieejami Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv, sadaļā „Starptautiskā sadarbība”. Jautājumus lūdzam sūtīt uz etvvif@tm.gov.lv. Visus dokumentus (papīra formā un elektroniska dokumenta veidā) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādas ziņas - norādi "Ierobežotas pieejamības informācija"; Tieslietu ministrijas nosaukumu un adresi; fonda projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi; norādi "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta iesniegums"; norādi uz 2009. gada programmu, aktivitātes numuru un nosaukums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1043; fonda projekta nosaukums. Fonda projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda fonda projekta iesniedzēja nosaukumu, gada programmu, aktivitātes numuru un nosaukumu, projekta nosaukumu un pievienoto dokumentu sarakstu. Semināri projektu iesniedzējiem notiks 01.12.2010. un 17.12.2010. plkst. 10.00 Raiņa bulvārī 15, 1.stāva zālē (ieeja caur pagalmu).