Informācija presei

Lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī skaidrotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos sagatavojusi dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas.

Tieslietu ministrija, pārskatot līdz šim spēkā esošo tiesisko regulējumu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, secināja, ka tas ir pārāk detalizēts un sīkumains.

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas izstrādātas ar mērķi skaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības dokumentu (arī elektronisko dokumentu) izstrādāšanai un noformēšanai, sniedzot uzskatāmus piemērus Ministru kabineta noteikumos noteikto prasību piemērošanai.

Vadlīnijām nav saistoša rakstura, taču tās var tikt izmatotas kā palīglīdzeklis dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai.

[AKTUALIZĒTS 28.05.2021] “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas” pievienotas zemāk.