Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti, lai precizētu minēto noteikumu sadaļu par ieslodzīto personu veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību. Kā teikts Tieslietu ministrijas sagatavotajā paskaidrojuma rakstā, persona brīvībā, kas vēlas veikt izmeklējumus HIV/AIDS noteikšanai, no saviem līdzekļiem sedz pacienta nodevu, bet tālākais infekcijas ārstēšanas process ir bezmaksas – no Veselības ministrijai paredzētajiem līdzekļiem tiek apmaksāti gan medikamenti, gan tālākie nepieciešamie laboratoriskie izmeklējumi. Pēc ārstēšanas uzsākšanas, katram HIV/AIDS pacientam regulāri nepieciešami īpaši laboratoriskie izmeklējumi, lai fiksētu slimības attīstību un lemtu par medikamentu efektivitāti. Latvijas cietumos pastāvīgi atrodas 420 – 450 ieslodzīto personu ar HIV/AIDS, kuriem ir nepieciešami atkārtoti laboratoriskie izmeklējumi un ārstēšana. Savukārt ieslodzītajām personām ir cita veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, proti, TM sedz maksu par veselības aprūpes pakalpojumiem personām, kas atrodas brīvības atņemšanas iestādēs. Savukārt no Veselības ministrijas budžeta tiek segti medikamenti HIV/AIDS inficēto ieslodzīto ārstēšanai, kas ir tikai daļa no infekcijas ārstēšanas procesa. Pēc grozījumu stāšanās spēkā tiks noteikts, ka TM sedz izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietās, izņemot medikamentus tuberkulozes un HIV/AIDS ārstēšanai, kā arī HIV/AIDS pacientiem noteiktos laboratoriskos izmeklējumus, kas būs jāzedz no Veselības ministrijas budžeta. Bez tam, noteikumu grozījumos pagarināts termiņš, no kura Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra vairs neapmaksās psihiatriskā profila stacionārajās nodaļās sniegto palīdzību personām ar garīga rakstura traucējumiem. Termiņš pagarināts no šā gada  1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Tādējādi Labklājības ministrijai būs pietiekami daudz laika, lai veiktu nepieciešamo atlases procedūru sociālā pakalpojuma iepirkumam psihiatriskā profila pacientu nodrošināšanai. Grozījumi paredz arī citus redakcionāla rakstura grozījumus. Noteikumu projektam nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem. Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv