Informējam, ka Tieslietu ministrija 2011. gada 8. aprīlī organizē tiesību zinātnieku un praktiķu diskusiju par grozījumu nepieciešamību Civilprocesa likumā attiecībā uz šādiem jautājumiem: 1)deklarētās dzīvesvietas stiprināšana Civilprocesa likumā; 2)iespējas apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles aktu tiesā rakstveida procesā; 3)apvērsuma prasības iesniegšanas problemātika kontekstā ar Civilprocesa likuma 406.pantu. Plānots līdzsvarot valsts nodevu gadījumā, kad persona vēršas tiesā Civilprocesa 50.nodaļas kārtībā un gadījumā, kad ceļ apvērsuma prasību saskaņā ar Civilprocesa likuma 406.pantu. Ievērojot to, ka minētie jautājumi skar gan tiesu darbu, gan lietas dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī procesuālā regulējuma pilnveidošanu, Tieslietu ministrija vēlas noskaidrot praksē konstatētos problēmjautājumus un uzklausīt ieinteresēto pušu viedokļus par nepieciešamību tos novērst, pilnveidojot civilprocesuālo regulējumu. Ievērojot minēto, Tieslietu ministrija aicina piedalīties diskusijā, kas notiks 2011. gada 8. aprīlī plkst. 14:00 Raiņa bulvārī 15, Rīgā, Tiesu namu aģentūras konferenču zālē. Vienlaikus Tieslietu ministrija lūdz rast iespēju līdz 2011. gada 6. aprīlim sniegt rakstiskus priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā iepriekš minētajos jautājumos. Priekšlikumuslūdzam nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi Evita.Jurevica@tm.gov.lv.  Par nodomu piedalīties diskusijā lūdzam informēt līdz 2011. gada 6. aprīlim, nosūtot informāciju uz norādīto e-pasta adresi Evita.Jurevica@tm.gov.lv vai sazinoties pa tālruni 67036945, jo vietu skaits ir ierobežots. Gadījumā, ja pieteiksiet savu dalību diskusijai, pirms diskusijas nosūtīsim apkopotus iesūtītos priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā, kas cita starp tiks iekļauti minētās diskusijas darba kārtībā.