Latvijā attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem ir nostiprināts vispārējs vienota īpašuma princips, proti, noteikta būvju piesaiste zemei. Zemes reformas gaitā, atjaunojot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem, daudzviet ir izveidojusies situācija, kurā zemes īpašnieks ir viena persona, savukārt ēku (būvju) īpašnieks – cita. Šajā situācijā ir izveidojušās tā saucamās „piespiedu nomas” attiecības, kas ir novedušas pie dalītā īpašuma vai nu piespiedu kārtā, vai arī zemes gabala īpašniekam piekrītot, t.i., labprātīgi (uz tiesiska darījuma pamata). Tieslietu ministrijā šobrīd norit darbs pie Civillikuma Lietu tiesību daļas modernizācijas. Viens no šī uzdevuma mērķiem ir rast optimālu, sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu un novērst problēmas, kas izriet no „piespiedu nomas” un dalītā īpašuma attiecībām. Nolūkā pieņemt iespējami objektīvāku, vispusīgāku un izsvērtāku lēmumu par turpmāko zemes gabala un ēku (būvju) īpašnieku tiesisko attiecību modeli Tieslietu ministrija 2011. gada 3. martā plkst. 12.00, Rīgā, Abrenes ielā 3, Tiesu nama Konferenču zālē (4. stāvā) rīko paplašinātu diskusiju „Zeme un būve - kopā vai atsevišķi?”. Tieslietu ministrija diskusijā aicinās piedalīties tiesnešus, zemesgrāmatu tiesnešus, pašvaldības un notariāta pārstāvjus, tiesībzinātniekus, nekustamā īpašuma vērtētājus, būvniecības speciālistus, ekonomistus, nekustamo īpašumu projektu attīstītājus, kredītiestāžu pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no iesaistītajām valsts un nevalstiskajām institūcijām. Diskusijās paredzēts apspriest trīs iespējamos turpmākās rīcības variantus  - • veicināt vienotu  īpašuma pastāvēšanu (zeme un ēka (būve) pieder vienai un tai pašai personai), maksimāli nepieļaujot jaunu dalītu īpašumu izveidošanu; • ieviest apbūves tiesību institūtu (noslēgts līgums par citas personas tiesībām lietot zemesgabalu ar tiesībām būvēt uz tā ēkas (būves)); • turpināt dalītā īpašuma pastāvēšanu, paplašinot iespējas veidot gan atsevišķus zemes, gan ēku (būvju) īpašumus, nosakot atbilstošu tiesisko regulējumu. Saskaņā ar minēto aicinām interesentus pieteikties dalībai diskusijā. Informējam, ka vietu skaits ir ierobežots. Vienlaikus lūdzam interesentiem jau pirms diskusijas izteikt viedokli par minētajiem iespējamiem turpmākās rīcības modeļiem, kā arī, veicinot sekmīgāku diskusijas veidošanu, iesūtīt diskusijas kontekstā aktuālos problēmjautājumus Tieslietu ministrijai, kuru izvērtējumu vēlētos saņemt diskusijas rezultātā. Pieteikumus dalībai diskusijā un citu minēto informāciju lūdzam līdz 2011. gada 18. februārim nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi liene.popova@tm.gov.lv . Diskusijas programma pasākuma dalībniekiem pēc to reģistrēšanas diskusijai tiks nosūtīta atsevišķi. TM Administratīvais departaments Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv