No rītdienas, 1. jūlija, Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) pārņems vairākas likvidētās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas (turpmāk – BĢSILM) un padotībā esošo iestāžu funkcijas. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, TM turpmāk atbildēs par valsts politikas izstrādi sabiedrības integrācijas jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu ar mērķi sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, starpkultūru dialogu un līdzdarbošanos atbalsta sistēmas pilnveidē, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Tāpat TM īstenos Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu pārraudzību. Šim nolūkam TM tiks izveidota jauna struktūrvienība – Sabiedrības integrācijas lietu departaments ar astoņām amata vietām.  TM arī tiek uzticēta Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpilde, kas izriet no Hāgas 1996. gada 19. oktobra konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem, Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem un Eiropas Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu. Šo funkciju izpildei no BĢSILM tiks pārņemtas trīs amata vietas, izveidojot TM jaunu nodaļu Tiesu sistēmas departamentā – Bērnu lietu sadarbības nodaļu. Kopumā no BĢSILM tiks pārņemtas 20 amata vietas.  Tāpat TM padotībā nonāks Uzturlīdzekļu garantijas fonds un ministrija būs atbildīga par ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi saistībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  Savukārt no TM padotībā esošajām iestādēm ministrija daļēji pārņems iekšējā audita funkcijas un pilnībā pārņems sabiedrisko attiecību funkcijas. Saskaņā ar tieslietu ministra rīkojumu, iekšējā audita funkcijas saglabāsies lielākajās TM padotības iestādēs – Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Valsts zemes dienestā, Tiesu administrācijā, Valsts probācijas dienestā un Satversmes aizsardzības birojā. Par pārējo iestāžu iekšējo auditu atbildēts TM Iekšējā audita nodaļa, bet padotības iestādēs Iekšējā audita nodaļas vai štata vietas personālam, kas atbild par iekšējo auditu, tiek likvidētas. Sabiedrisko attiecību funkciju attiecībā uz padotības iestādēm, izņemot Satversmes aizsardzības biroju, turpmāk pildīs TM Sabiedrisko attiecību nodaļa, bet padotības iestādēs sabiedrisko attiecību speciālistu amati tiek likvidēti. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv