Informācija presei
No šā gada 1. jūlija Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) ir pārņēmusi vairākas Tiesu administrācijas (turpmāk – TA) funkcijas. Saskaņā ar tieslietu ministra M. Segliņa rīkojumu, TM turpmāk veiks tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizāciju un metodisko vadību, iekšējo normatīvo aktu izstrādi par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizācijas jautājumiem un tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizācijas pārbaužu veikšanu. Tāpat TM pilnībā pārņem sūdzību izskatīšanu par tiesnešiem. Šo funkciju līdz šim veica gan ministrija, gan TA. Turpmāk sūdzības par tiesnešiem izskatīs tikai TM, bet TA kompetencē paliks sūdzību izskatīšana par tiesu darbiniekiem. Turpmāk arī tiesneša amata kandidātiem nebūs stažēšanās perioda TA, savukārt stažēšanās periods ministrijā tiek saglabāts. Šo izmaiņu rezultātā ir reorganizēti TA Tiesu darba organizācijas un Zemesgrāmatu departamenti. Iekšējo normatīvo aktu izstrādi tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizācijas jomā turpmāk nodrošinās, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizācijas jautājumus risinās, kā arī tiesu prakses sistematizēšanu zemesgrāmatu lietās un atbalsta funkcijas apmācību satura noteikšanā veiks TM Tiesu sistēmas departamenta Tiesu sistēmas politikas nodaļa, bet sūdzību izskatīšanu, disciplinārprocesa sagatavošanu un pārbaužu veikšanu nodrošinās TM Tiesu sistēmas uzraudzības nodaļa. Funkcijas, kas saistītas ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanu, kā arī statistikas datu apkopošanu  paliek TA kompetencē. TA tāpat kā līdz šim būs atbildīga par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžeta plānošanu un rīcību ar finanšu līdzekļiem, kā arī par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem resursiem. TM Sabiedrisko attiecību nodaļa