Informācija presei
Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) ir iesniegusi apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika nolemts piedzīt no valsts morālo kompensāciju Ls 30 000 apmērā par labu Aivaram Avgustinovičam.  Apelācijas sūdzība iesniegta Rīgas apgabaltiesā, kura to tālāk nodos izskatīšanai Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai.  TM uzskata, ka pirmās instances tiesa nav pareizi novērtējusi lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un lietā iesniegtos pierādījumus, kas liecina par prasītājam nodarītā morālā kaitējuma smagumu. Tiesas noteiktā morālā kaitējuma atlīdzība – Ls 30 000 ir noteikta netaisnīgi un tā ir nesamērīga nodarītajam morālajam kaitējumam. A. Avgustinovičs tika apsūdzēts pēc Krimināllikuma 318. panta otrās daļas un 320. panta trešās daļas.  2008. gada aprīlī Augstākā tiesa viņu pilnībā attaisnoja. Saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” attaisnotā persona ir tiesīga iesniegt TM pieprasījumu par zaudējumu kompensāciju. A. Avgustinovičs ar šādu iesniegumu TM nevērsās, taču iesniedza prasību tiesā, lūdzot no valsts piedzīt morālo kompensāciju Ls 500 000 apmērā, pamatojoties uz likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 5.panta trešajā daļā noteikto. Pirmās instances tiesa A. Avgustinoviča prasību apmierināja daļēji, nolemjot no valsts piedzīt Ls 30 000. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv