Latvijā attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem ir nostiprināts vispārējs vienota īpašuma princips, proti, noteikta būvju piesaiste zemei. Zemes reformas gaitā, atjaunojot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem, daudzviet ir izveidojusies situācija, kurā zemes īpašnieks ir viena persona, savukārt ēku (būvju) īpašnieks – cita. Lai rastu optimālu, sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu un novērstu problēmas, kas izriet no „piespiedu nomas” un dalītā īpašuma attiecībām, nolūkā pieņemt iespējami izsvērtāku lēmumu par turpmāko zemes gabala un ēku (būvju) īpašnieku tiesisko attiecību modeli Tieslietu ministrija šodien, 3.martā, plkst. 12.00, Rīgā, Abrenes ielā 3, Tiesu nama Konferenču zālē (4. stāvā) rīko paplašinātu diskusiju „Zeme un būve - kopā vai atsevišķi?”. Diskusijās paredzēts apspriest trīs iespējamos turpmākās rīcības variantus: 1. veicināt vienotu  īpašuma pastāvēšanu (zeme un ēka (būve) pieder vienai un tai pašai personai), maksimāli nepieļaujot jaunu dalītu īpašumu izveidošanu; 2. ieviest apbūves tiesību institūtu (noslēgts līgums par citas personas tiesībām lietot zemesgabalu ar tiesībām būvēt uz tā ēkas (būves)); 3. turpināt dalītā īpašuma pastāvēšanu, paplašinot iespējas veidot gan atsevišķus zemes, gan ēku (būvju) īpašumus, nosakot atbilstošu tiesisko regulējumu. Tieslietu ministrija cer, ka diskusijas ietvaros saņemtie viedokļi, paustās atziņas un tālākas rīcības priekšlikumi būs veiksmīgs sākums šā sociālekonomiski un tiesiski nozīmīgā jautājuma tālākai pozitīvai attīstībai. TM Administratīvais departaments Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv