Informācija presei Jaunumi
1

2023. gadā no  21. līdz 23. novembrim Rīgā Eiropas Savienības (ES) 10. savstarpējās novērtēšanas kārtas novērtētāju komisija veica Eiropas izmeklēšanas rīkojuma krimināllietās (EIR) ieviešanas un piemērošanas izvērtējumu par Latviju. Novērtēšanā piedalījās Tieslietu ministrijas eksperti un pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, tiesas un Valsts policijas.

Direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (EIR direktīva) ir jauns, būtisks instruments tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās attiecībā uz pierādījumu vākšanu ES. Direktīvas mērķis ir efektivizēt ES dalībvalstu savstarpējo sadarbību, tādā veidā veicinot pārrobežu izmeklēšanas vienkāršošanu un paātrināšanu jeb noziegumu atklāšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības.

Savstarpējās novērtēšanas kārtas novērtētāju komisija veic ieviešanas un piemērošanas izvērtējumu, lai nodrošinātu direktīvas saskaņotāku piemērošanu un raitāku darbību visā ES, vienlaikus lai veicinātu vienotu izpratni par tiesiskās sadarbības mehānismiem.Ja novērtēšanā tiek konstatēti trūkumi un nepilnības (piemēram, atšķirības starp dalībvalstu tiesību sistēmām, praktiskām grūtībām kā termiņa ievērošana, veidlapu aizpildīšana), izvērtēšanas komisija valstij sniedz savas rekomendācijas. Gala ziņojums par Latviju tiks sniegts 2024.gada pavasarī.  

Komisijas sastāvā ir pārstāvji no ES dalībvalstīm – Zviedrijas, Bulgārijas, Polijas, kā arī Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta un  Eurojust.