Tieslietu ministrijas komentārs par kārtību, kādā tiek izmaksāta morālo kaitējumu kompensācija un zaudējumu atlīdzības
Saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju par morālo kompensāciju izmaksu mehānismu un nepilnību tajā, Tieslietu ministrija sniedz savu skaidrojumu par kārtību, kādā tiek izmaksāta morālo kaitējumu kompensācija un zaudējumu atlīdzības. Zaudējumu atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” un Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr. 433 „Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība”. Tieslietu ministrija nav tiesīga atlīdzināt zaudējumus ārpus šo normatīvo aktu noteiktās kārtības. Valsts pārvaldes iestādes budžets tiek plānots trīs gadu griezumā, un katram gadam tiek paredzēts konkrēts līdzekļu apmērs. Tā kā Tieslietu ministrija ir atbildīga par zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma kompensācijas izmaksu, ministrijai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi zaudējumu atlīdzības nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām izmaksai. Tieslietu ministrija regulāri seko līdzi un analizē situāciju saistībā ar pieejamajiem resursiem zaudējumu atlīdzināšanai, kā arī prognozē situācijas turpmāko attīstību, tomēr šajos gadījumos nekad nav iespējams pilnīgi precīzi paredzēt izmaksājamo līdzekļu apjomu. Precīzu nepieciešamo resursu apjomu nav iespējams noteikt, ņemot vērā gan to, ka nav iespējams iepriekš paredzēt, cik personām būs jāatmaksā zaudējuma atlīdzība, tiesvedību ilgumu, gan citu iesaistīto institūciju veikto darbību ilgumu u.c. būtiskus faktorus. Katrai budžeta programmai ir konkrēts mērķis, kādam tiek izlietoti tās finanšu resursi, līdz ar to nav pieļaujama līdzekļu izmaksa no citas budžeta programmas. To nosaka arī normatīvie akti, proti, „ja kārtējā gada valsts budžeta likumā zaudējumu atlīdzības izmaksām paredzētie līdzekļi ir izlietoti, zaudējumu atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek piešķirti līdzekļi šim mērķim” (Ministru kabineta noteikumi Nr. 433 „Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība”). Gadījumos, kad Tieslietu ministrija konstatē, ka nespēj laicīgi izpildīt spriedumu, tās pārstāvji vēršas tiesā ar lūgumu atlikt sprieduma izpildi. Tas nepieciešams, lai tiesiski izpildītu tiesas uzlikto pienākumu un lai neradītu papildu zaudējumus valsts budžetā (valsts sedz procentu maksājumus par neizpildītiem spriedumiem). Ir daudz faktoru, kas ietekmē sprieduma par morālo kompensāciju izmaksu izpildes termiņu, tostarp, vai persona, kurai tiks atlīdzināti zaudējumi, ir iesniegusi pilnvērtīgu un nekļūdīgu informāciju, lai ministrija konkrēto summu varētu atlīdzināt.  Ministrijas praksē ir vairāki gadījumi, kad zaudējumu atlīdzību izmaksas tieši nepilnīgas vai kļūdainas informācijas dēļ tiek atlīdzinātas pat pēc vairākiem gadiem, kas ir pašu prasītāju atbildība. Ministrija savlaicīgi un precīzi izpilda spriedumus par kaitējuma atlīdzības izmaksu. Gadījumā, ja valsts budžetā piešķirtie līdzekļi zaudējumu atlīdzības izmaksai ir izlietoti, Tieslietu ministrija vēršas Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildu līdzekļus likumā noteikto funkciju izpildei. Arī šogad valsts budžetā paredzētie līdzekļi tika izlietoti nepilnos septiņos mēnešos un 4.augusta Ministru kabineta sēdē Tieslietu ministrijai tika piešķirti papildu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 45 688 euro apmērā, līdz ar to tuvākajā laikā tiks atlīdzināti zaudējumi, kas uz šo brīdi tika atlikti līdzekļu trūkuma dēļ. Vēršam sabiedrības un mediju uzmanību uz to, ka neviena kompensāciju izmaksa netiek tīši novilcināta, kā arī to, ka šo atlīdzību izmaksa notiek no valsts budžeta līdzekļiem, - tātad no nodokļu maksātāju naudas. Tieslietu ministrijai ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktā kārtība, kādā notiek šo atlīdzību izmaksa, kā arī pieejamo līdzekļu apjoms, savukārt gadījumos, kad līdzekļu trūkuma dēļ atlīdzību izmaksu nav iespējams veikt, ministrija lūdz tiesu atlikt sprieduma izpildi.
2015.gadā pusgada laikā Tieslietu ministrija veikusi zaudējumu atlīdzināšanu 51 personai, vidējais zaudējuma atlīdzinājuma apmērs ir bijis 1271 euro. Budžeta programmas finansējums uz 2015.gada 23.jūliju ir izlietots 64820 euro jeb 100% apmērā, konta atlikums uz šo brīdi ir 0,00 euro. Prasību kopsumma (iesniegtas vispārējās jurisdikcijas tiesā tikai pret Tieslietu ministriju) uz 2015.gada 1.jūliju pārsniedza 5 milj. euro.
                      Papildu informācija Izmaksāto zaudējumu atlīdzību dinamika Gads Summa (EUR) Salīdzinot ar vidēji izmaksātajiem līdzekļiem iepriekšējos gados (EUR 95 405,21) Papildus no valsts budžetā apakšprogrammas 03.06.00 izpildei izmaksātie līdzekļi 2008 87 508,04 ↓ 8 % 35% 2009 60 793,62   ↓ 36 % 0 2010 62 365,07   ↓ 35 % 0 2011 120 852,51   ↑ 27 % 86 % 2012 149 027,48   ↑56 % 130 % 2013 91 884,51 ↓ 4 % 42 % 2014 79 923,88 ↓ 16 % 23 % Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv