Informācija presei
Tieslietu ministrijas paveiktie un plānotie pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievietēm
Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi vardarbības ierobežošanai ģimenē un pret sievietēm: Grozījumi Civilprocesa likumā (2014.g. marts) •Iespēja izolēt no ģimenes (mājokļa) fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas vardarbības veicēju (mājoklis, saskarsme, saziņa) •Nekavējoša (1 darbadienas laikā) pagaidu aizsardzība •Atvieglota pierādījumu nasta vardarbības upuriem, vienlaikus pastiprinot atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai Grozījumi likumā Par policiju (2014.g. marts) Tiesības policijai izsaukuma laikā, ja pastāv tūlītēji draudi, pieņemt lēmumu personai, kas rada draudus, nekavējoties atstāt mājokli uz laiku līdz 8 dienām. Grozījumi Bāriņtiesu likumā (2014.g. marts) Iespēja bāriņtiesai patstāvīgi vērsties tiesā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību (kas vērsta pret bērnu vai personu, kas pastāvīgi dzīvo ar to kopā), ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvi ir kavēts to darīt. 2015.gada augustā paplašinātas Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas, nodrošinot cietušo personu konsultēšanu •Funkcijas īstenošanai noslēgts līdzdarbības līgums ar krīžu un konsultāciju centru «Skalbes» •Aktivizēts tālruņa numurs 116006 «palīdzības dienests noziegumu upuriem» 2015.gada jūlijā nosacīti pirms termiņa atbrīvotajiem ieviesta elektroniskā uzraudzība Grozījumi Civilprocesa likumā (2015.g. decembris) Pieņemot lēmumu par aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesai jāņem vērā, vai iepriekš nav bijuši gadījumi, kad persona lietojusi vardarbību pret bērnu vai bērna vecāku. Grozījumi Kriminālprocesa likumā (2016.g. februāris), ieviešot «cietušo direktīvu» (2012/29/ES) •vairāki jauni cietušo tiesību aizsardzības mehānismi •cietušo pratināšanas īpatnības •īpaši aizsargājamas cietušo kategorijas (tostarp nepilngadīgie, dzimumnoziegumu upuri, no tuvinieku vardarbības cietušie)   Savukārt ar plānotajiem pasākumiem plašāk var iepazīties pievienotajā prezentācijā.