Tieslietu ministrs Mareks Segliņš nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, kurā aicina nesūtīt dokumentus Latvijas valdības vārdā starptautiskajiem aizdevējiem līdz rūpīgai Satversmes tiesas sprieduma lietā par pensiju samazināšanu analīzei. Kā jau iepriekš minēts, Satversmes tiesa 2009. gada 21. decembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā par pensiju samazināšanu, ar kuru ir atzinusi likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmo daļu par neatbilstošu Satversmes 1. un 109.pantam un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža. Tieslietu ministrs M. Segliņš norāda, ka Tieslietu ministrija par minētajiem likuma grozījumiem pozitīvu atzinumu nav sniegusi. Spriedumā norādīti argumenti, kāpēc, pamatojoties uz valsts varas dalīšanas principu, par izšķiršanos par starptautisko aizdevumu saņemšanu un būtiskiem to nosacījumiem, ir jālemj Saeimai. Spriedumā ir atsauce uz tieslietu ministra Gaida Bērziņa 2009. gada 30. janvārī parakstītu vēstuli Eiropas Kopienu Komisijai par savstarpējo aizdevuma līgumu. Satversmes tiesa nepiekrīt vēstulē apgalvotajam, ka ir iegūti visi aizdevuma saņemšanai nepieciešamie saskaņojumi un pilnvarojumi, ka aizdevuma līgums nepārkāpj nevienu nacionālo tiesību normu, ka līguma īstenošana nepārkāps neviena Latvijas tiesību akta prasības un netiks apstrīdēti tiesā. Spriedumā teikts, ka neskatoties uz to, ka Saeima ir pieņēmusi ekonomikas stabilizācijas programmu, lēmusi par grozījumiem 2009. gada valsts budžetā un pieņēmusi 2010. gada valsts budžetu, šie lēmumi nevar aizstāt Satversmē noteiktās Saeimas tiesības un pienākumus izlemt visus būtiskos jautājumus. Tādējādi tiek uzsvērts, ka konceptuālā izšķiršanās par starptautisko aizdevumu saņemšanu un tās nosacījumiem atzīstama par svarīgu un nozīmīgu valsts un sabiedrības dzīves jautājumu, kas, ievērojot Satversmē noteikto kārtību, bija jāizlemj pašam likumdevējam. Ņemot vērā Ministru prezidenta V.Dombrovska izšķirošo lomu sarunu vešanā ar starptautiskiem aizdevējiem un pamatojoties uz minētajiem Satversmes tiesas secinājumiem, tieslietu ministrs M.Segliņš norāda, ka iecerētā nodomu vēstule Starptautiskajam Valūtas Fondam, papildus Saprašanās memorands ar Eiropas Kopienu pamatnosacījumiem vai jebkādas citas vienošanās par būtiskiem nosacījumiem, kas skar starptautiskos aizdevumus un par kurām nebūs lēmusi Saeima, būs pretrunā ar Satversmē paredzēto, ka visiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas veidā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana. Tieslietu ministrs M. Segliņš vēstulē norādījis, ka V. Dombrovska kā Ministru prezidenta vairākkārtīgi paustā nostāja un faktiskā rīcība par Latvijas valsts vārdā uzņemtām saistībām bez nepārprotama Saeimas mandāta, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, vērtējama kā nepamatota. Vēstulē M. Segliņš aicinājis V. Dombrovski turpmāk nesūtīt jebkādus dokumentus valdības vārdā starptautiskajiem aizdevējiem līdz rūpīgai Satversmes tiesas sprieduma analīzei un atbilstoša tiesiska rīcības plāna izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv