Informācija presei
Ministrs ar tiesu priekšsēdētājiem šodien pārrunāja jautājumus saistībā ar tiesu darba organizāciju, pievēršot uzmanību tiesu priekšsēdētāju lomas celšanai, kā arī tika akcentēti tiesu attīstības koncepcijas virzieni. Tādējādi panākot, lai tiesu sistēma pilnībā atbilst šodienas Latvijas situācijai. Tas attiecas uz tiesu izvietojumu, struktūru, specializāciju, kā arī tiesnešu profesionalitāti un amata pārstāvju tālākizglītības nodrošināšanu. Runājot par tiesu darba organizāciju ministrs norādīja, ka tiesu noslodze ir nevienmērīga ne tikai salīdzinot dažādu apgabaltiesu darbības teritorijas, bet arī vienas apgabaltiesas darbības teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu ietvaros tā atšķiras pat vairāk nekā divas reizes. Lai rastu risinājumu tiesu noslodzes izlīdzināšanai, līdz ar to efektivizētu lietu izskatīšanu tiesās, ministrijā ir veikts darbs pie tiesu izvietojuma un infrastruktūras koncepcijas, kurā aplūkoti vairāki iespējamie risinājuma varianti. Kā viens no tiem tiek izskatīts vienas apgabaltiesas teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu pārveidošana tiesu namos. Kā iespējamais ieguvums tiesu namu izveidē minama iespēja pārdalīt lietas attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošo tiesu namu ietvaros, nododot lietas no vairāk noslogotajiem tiesu namiem tiem tiesu namiem, kuru noslodze ir mazāka, līdz ar to izlīdzinot tiesu noslodzi. Darbs pie tiesu noslodzes izlīdzināšanas tiks noteikti turpināts, meklējot labāko iespējamo risinājuma variantu. Tiesvedības procesa efektivizācijas sakarā nozīmīgs solis ir apjomīgais Latvijas - Šveices valdības sadarbības programmas projekts „Tiesu modernizācija Latvijā”, kura rezultātā visas Latvijas tiesas jau ir aprīkotas ar videokonferenču iekārtām. Domājot par šo tehnoloģiju izmantošanas iespējām tiesu darba atvieglošanas nolūkā, identiskas iekārtas uzstādītas arī ieslodzījuma vietās un ir pieejamas arī pārvietojamās videokonferenču iekārtas. „Šobrīd ir svarīgi šo mūsdienīgo tehnisko līdzekļu kā videokonference un audioieraksts ieviešana un izmantošana praksē tiesas procesā. Tas varētu ievērojami atvieglot un paātrināt tiesas procesa norisi. Tāpat videokonferenču iespējas var tikt izmantotas tiesu darba organizācijā, piemēram, rīkojot apspriedes starp dažādiem tiesu namiem vai dažādām tiesām. Jau šobrīd notiek  Latvijas tiesnešu sapulces videokonferenču formātā, kas ietaupa milzīgus līdzekļus”, uzsvēra tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv