Tieslietu ministrs: jāpalielina valsts loma tiesiskuma nodrošināšanā maksātnespējas procesā
Piektdien, 3.jūnijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalījās Latvijas Republikas Saeimas rīkotajā diskusijā “Tiesiskums maksātnespējā - veselīgai tautsaimniecībai”, lai informētu par maksātnespējas jomas attīstības virzieniem, tostarp pasākumiem uzsāktās administratoru profesijas reformas pabeigšanai un uzraudzības sistēmas stiprināšanai.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka nepieciešams palielināt valsts kontroli pār maksātnespējas procesa tiesiskumu, lai uzraugošās un kontrolējošās iestādes varētu savlaicīgi un kvalitatīvi atklāt un novērst prettiesisku rīcību saistībā ar maksātnespējas procesu.
Šobrīd notiek aktīvs darbs divos virzienos – tiek turpināta uzsāktā maksātnespējas administratoru profesijas reforma un pilnveidota maksātnespējas procesa uzraudzības sistēma. Īstenojot administratoru profesijas reformu, tiks ieviesta administratoru disciplināratbildība un regulāras kvalifikācijas pārbaudes, kā arī noteikti stingri atlases kritēriji administratora amata pretendentiem. Administratoru darba kvalitātes vērtēšanā tiks analizēts to darbības tiesiskums, kā arī ņemti vērā konkrēti izmērāmi rādītāji – maksātnespējas procesā atgūto līdzekļu īpatsvars, tā izmaksas un ilgums. Lai stiprinātu uzraudzības sistēmu un efektīvāk kontrolētu maksātnespējas procesa tiesiskumu, tiek paredzēta Maksātnespējas administrācijas, Valsts policijas un tiesas kompetences pārdale. Valsts policija tiks atslogota no mazāk nozīmīgu pārkāpumu izskatīšanas, nodot to Maksātnespējas administrācijas kompetencē. Savukārt tiesu kompetencē plānots nodot jautājuma izlemšanu par kreditoru prasījumu īstumu. Vienlaikus ir uzsāktas plaša mēroga profesionālās apmācības tiesnešiem, prokuroriem, tiesu sistēmai piederošajām personām un tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā (septiņos gados apmācot vairāk nekā 12 000 personu). 2016.gada 13.jūnijā Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem un  rīcības virzieniem maksātnespējas jomas attīstībai. Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv. Pievienotie dokumenti