Informācija presei
Tieslietu ministrs pozitīvi vērtē sākotnējos tiesu namu reformas rezultātus
Piektdien, 29.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāju Inesi Siliņeviču, lai izvērtētu sākotnējos tiesu namu reformas rezultātus pēc Siguldas un Jūrmalas tiesu reorganizācijas. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtēja apvienotās Rīgas rajona tiesas darbības rādītājus pēc Siguldas un Jūrmalas tiesu darbības teritoriju apvienošanas ar Rīgas rajona tiesu. Tiesu namu reformas īstenošana Rīgas reģionā ļāvusi apvienotajai Rīgas rajona tiesai sasniegt pozitīvus kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. “Rīgas tiesas apgabalā reorganizēto tiesu darbības rādītāji apliecina tiesu namu reformas mērķu sasniegšanu – tiesu efektivitātes paaugstināšanos”, uzsver tieslietu ministrs. Organizatoriskā līmenī apvienojot vairāku tiesu darbības teritorijas, Rīgas rajona tiesā šobrīd strādā 29 tiesneši, kuri skata visas tiesai piekritīgās lietas, neatkarīgi no iesniegšanas vietas. Tiesas priekšsēdētāja sadala un nepieciešamības gadījumā pārdala lietu plūsmu, izvērtējot tiesnešu noslodzi un optimizējot tiesas rīcībā esošos resursus. Reorganizācijas rezultātā Rīgas rajona tiesā ir panākta vienmērīga tiesnešu noslodze, izlīdzinot lielās atšķirības starp vidējo lietu skaitu uz vienu tiesnesi, kā arī palielinājies kopējais izskatīto lietu skaits. Kā tikšanās laikā atzina tiesas priekšsēdētāja, ņemot vērā faktiskos lietu izskatīšanas termiņus 2015.gadā, šogad vidējais lietu izskatīšanas termiņš tiek plānots desmit mēnešos, salīdzinot ar 2015.gadā plānotajiem 12 mēnešiem. Būtisks tiesu namu reformas ieguvums ir arī augstāka tiesas spriešanas kvalitāte, vienlaikus nodrošinot tiesnešu specializācijas un nejaušības principu ievērošanu lietu sadalē. Tas ļaus stiprināt pārliecību par tiesnešu profesionalitāti un tiesas objektivitāti gan attiecībā uz tiesu procesu dalībniekiem, gan sabiedrību kopumā.   Papildu informācija: Siguldas tiesa tika reorganizēta no 2015.gada 1.marta, savukārt Jūrmalas tiesa – no 1.augusta, to darbības teritorijas pievienojot Rīgas rajona tiesai. Izvērtējot tiesu namu reformas rezultātus Rīgas reģionā, apgabaltiesu darbības teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu teritoriju apvienošana tiks turpināta arī pārējos Latvijas reģionos. Foto no tikšanās: Galerijā   Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.