Informācija presei
Tieslietu ministrs: sabiedrības informēšanas pasākumi jau devuši rezultātus – samazinās bērnu pārrobežu lietu skaits
Ceturtdien, 16.februārī, tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā notika darba grupas Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs sanāksme, kurā Tieslietu ministrija informēja par paveikto bērnu tiesību aizsardzībā pārrobežu kontekstā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra sabiedrības informēšanas un kompetento institūciju sadarbības nozīmi Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību labākai aizsardzībai ārvalstīs. 2016.gadā sadarbības lietu skaits pārrobežu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos visvairāk ir samazinājies ar Apvienoto Karalisti – par 17%, salīdzinot ar 2015.gadu. Tieši šajā valstī visbiežāk Latvijas ģimenes nonāk sociālo dienestu redzeslokā. Kopumā bērnu pārrobežu lietu skaits ir samazinājies – par 5%, salīdzinot ar 2015.gadu, un par 10%, salīdzinot ar 2013.gadu. Tieslietu ministrs atzinīgi vērtē paveikto 2016.gadā Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībā ārvalstīs - vairākās lietās ir panākta bērna ievietošana pie radiniekiem vai audžuģimenēs Latvijā, pateicoties Tieslietu ministrijas, Latvijas vēstniecību un bāriņtiesu veiksmīgai sadarbībai. Piemēram, pēc Tieslietu ministrijas un bāriņtiesu aktīvas iesaistes, veicot bērnu radinieku apzināšanu un izvērtēšanu Latvijā, ar Apvienotās Karalistes kompetento tiesu lēmumiem pie radiniekiem Latvijā 2016.gadā ievietoti četrpadsmit bērni. Lai nodrošinātu labāku Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, Tieslietu ministrija 2016.gadā ir sagatavojusi vadlīnijas, kurās iekļautās rekomendācijas palīdzēs orientēties konkrētu valstu noteiktajā kārtībā, nosacījumos un specifiskajās prasībās attiecībā uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību (Lielbritānija, Īrija, Vācija un Norvēģija). Tās ievietotas Tieslietu ministrijas un Latvijas vēstniecību mājaslapās, nosūtītas pašvaldībām, bāriņtiesām un dažādām valstspiederīgo apvienībām un biedrībām ārvalstīs. Savukārt bāriņtiesām ir sagatavoti metodiskie ieteikumi rīcībai pārrobežu ģimenes lietās, kas saistītas ar potenciālo bērnu aprūpētāju izvērtēšanu Latvijā. Turpmāk Latvijas valstspiederīgie varēs saņemt arī finansiālu atbalstu tiesisko problēmu risināšanai lietās, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs – 2017.gada 2.februārī Saeimā ir pieņemti TM rosinātie grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas stāsies spēkā 1.aprīlī. Sanāksmes laikā Tieslietu ministrija iepazīstināja darba grupā iesaistīto institūciju pārstāvjus ar ārvalstu pozitīvo pieredzi labākai bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs. Pārstāvētās institūcijas vienojās par jauniem risinājumiem, kā pilnveidot Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, piemēram, uzlabot vecāku konsultēšanu krīzes situācijās, kad viņiem konkrētā ārvalstī radušās tiesiskās problēmas ar bērna aizgādības tiesībām. Darba grupas dalībnieki apsprieda arī iespējamos risinājumus Latvijas pārstāvja nozīmēšanai ārvalstu tiesās un sadarbības nodrošināšanai ar ārvalstu institūcijām bērnu aprūpes jautājumos.   Papildu informācija 2016.gadā Tieslietu ministrija koordinējusi 119 lietas pārrobežu bērnu tiesību aizsardzībā, no tām 69 – ar Apvienoto Karalisti, 10 – ar Īriju. 2015.gadā kopumā tika saņemtas 125 jaunas lietas, savukārt 2013.gadā – 132. Tieslietu ministrija koordinē bērnu tiesību aizsardzības lietas pārrobežu kontekstā, sadarbojoties ar iesaistītajām institūcijām ārvalstīs un Latvijā.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.