Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien nosūtīja paskaidrojumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par Augstākās tiesas (turpmāk – AT) priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pilsonības pārbaudes lietu. Kā norādīts skaidrojumā, šā gada 29. aprīlī tieslietu ministra p.i., reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns izdeva rezolūciju, ar kuru uzdeva naturalizācijas pārvaldes (turpmāk – NP) priekšniecei E. Aldermanei nodot Tieslietu ministrijas kompetencē NP lietvedībā esošo pārbaudes lietu par pilsonības atņemšanu I. Bičkovičam. Šādas rezolūcijas izdošanas pamatā bija apstāklis, ka 2009. gada aprīlī NP priekšniece E. Aldermane vērsās pie tieslietu ministra, informējot par 2008. gada 3. jūnijā ierosināto pārbaudes lietu par pilsonības atņemšanu I. Bičkovičam un prasot viedokli par minētās lietas iespējamo gaitu. Minētais kalpoja par pamatu šaubām par pārbaudes lietas ietvaros konstatēto faktu un apstākļu pamatotību. Pārbaudes pārņemšana no NP notika saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37. panta otro daļu, kas paredz, ka „izņēmuma gadījumā augstāka iestāde vai amatpersona var pārņemt pārraudzībā esošas tiešās pārvaldes iestādes vai pārvaldes amatpersonas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē”. Tieslietu ministrijā izveidotā komisija secināja, ka, aizpildot Latvijas Republikas pilsoņa iesniegumu, no I. Bičkoviča puses sniegtās ziņas nav bijušas apzināti nepatiesas un ka ziņas nav sniegtas ļaunā ticībā un krāpjoties. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, komisija uzskatīja, ka nav pamata NP iesniegt prasību apgabaltiesā par pilsonības atņemšanu, jo trūkst tam nepieciešamo apstākļu. Tāpat komisija secināja to, ka I. Bičkovičam pienākas Latvijas pilsonība kā Latvijas pilsoņa mazdēlam un Latvijas pilsones dēlam, turklāt viņš beidzis vidusskolu ar latviešu mācību valodu. Tieslietu ministrija nav pieņēmusi nekādus lēmumus šajā lietā. Komisijas secinājumi tika nosūtīti NP, nododot atpakaļ arī visus lietas materiālus. Iepazīstoties ar komisijas secinājumiem, NP priekšnieka p.i. Ēriks Baranovskis 4. augustā nolēma atcelt iepriekšējo rīkojumu par prasības celšanu tiesā par pilsonības atņemšanu un vienlaikus pārbaudes lietu izbeidza. Saskaņā ar NP priekšnieka rīkojumu lietas par pilsonības pārbaudēm ir ierobežotas pieejamības informācija, jo satur fizisko personu datus. Atsevišķs lēmums par slepena vai konfidenciāla statusa noteikšanu tieši šai pārbaudes lietai nav pieņemts. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv