Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien, 7.martā dodas uz Strasbūru, lai parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk – Konvencija). Lanzarotes vārds Konvencijai dots pēc Spānijas salas Lanzarotes nosaukuma, kurā Konvencija tika atvērta parakstīšanai. Ministrs ir pārliecināts, ka ir jāpieliek visas pūles, lai padarītu efektīvāku to noziedzīgo nodarījumu apkarošanu, kuri ir vērsti pret vienu no sabiedrības vismazāk aizsargātajām grupām un uzskata, ka Konvencijas prasību ieviešana būs nozīmīgs solis nacionālā tiesiskā regulējuma pilnveidošanā. Konvencija paredz visaptverošu ietvaru, kas ir atzīts par augstāku Eiropas līmeņa tiesisko standartu cīņā ar bērnu seksuālo izmantošanu, starptautiskās sadarbības noteikumus un uzraudzības mehānismus. Saskaņā ar Konvencijas noteikumiem dalībvalstis apņemas par kriminālsodāmiem atzīt jaunus seksuālās vardarbības un seksuālās izmantošanas veidus, ko veic ar interneta tehnoloģiju palīdzību, tā ietverot, piemēram, pornogrāfiskas darbības tiešsaistē vai apzinātu piekļuvi bērnu pornogrāfijai, kā arī izstrādāt un realizēt programmas upuru un upuru ģimeņu atbalstam, tostarp nodrošināt upuru īpašu aizsardzību izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā. Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums tiek pilnveidots atbilstoši Konvencijas normām, tādējādi šobrīd ir iespējams Konvenciju parakstīt un jau pārskatāmā nākotnē to ratificēt. Konvencija paredz prasības, kuru īstenošanas iespējas Latvijā ir saistītas ar reformām Latvijas tiesību sistēmā, piemēram, nodrošināt preventīvus pasākumus, kas ir cieši saistīti ar personisko tiesību pagaidu aizsardzības līdzekļu un preventīvo piespiedu līdzekļu ieviešanu Latvijā. Šis jautājums tiek risināts ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz personisko tiesību pagaidu aizsardzības līdzekļu ieviešanu Latvijā, kā arī politikas plānošanas dokumentu– Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kurā piedāvāti risinājumi preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidei, kas ir iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā. Turklāt, Konvencijā paredzētā pienākuma pie soda noteikšanas ņemt vērā citās valstīs pieņemtos tiesas spriedumus pilnīga izpilde tiks nodrošināta ar likuma „Grozījumi Krimināllikumā” stāšanos spēkā 2013.gada 1.aprīlī. Konvencija ir atvērta parakstīšanai 2007.gada 25.oktobrī un stājās spēkā 2010.gada 1.jūlijā, šobrīd to ir parakstījušas 45 Eiropas Padomes dalībvalstis un 24 no tām Konvenciju ir ratificējušas. Līga Ādamsone, Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv