Informācija presei
Šodien, 19. decembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš Augstās tiesas svinīgajā sēdē sveica Augstākas tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, senatorus, tiesnešu un tiesas darbiniekus Latvijas augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 90. jubilejā. Uzrunā ministrs norādīja, ka pirms mēneša atzīmējām Latvijas valsts un Tieslietu ministrijas 90. gadskārtu, bet šodien jubilāra godā ir Augstākā tiesa. Gaidis Bērziņš uzsvēra, ka tiesvedības procesos Augstākajai tiesai pieder galavārds, līdz ar to šajā iestādē jo īpaši jāvalda godprātībai, taisnīgumam un augstai atbildības sajūtai. Kā ļoti būtisku Augstākās tiesas ieguldījumu ministrs minēja judikatūras veidošanu, ko savās mācībās un darbā var izmantot studenti, juristi, citi tieslietu sistēmas darbinieki, un kas sekmē vienotas tiesu prakses veidošanos. „Augstākā tiesa ir pastāvīga vērtība un tai ir jābūt pietiekami konservatīvai un stingri jābalstās uz ieliktajiem pamatiem, jo uz tiem balstās visa mūsu valsts,” uzrunā teica tieslietu ministrs. 1918. gada 6. decembrī Tautas padomes pieņemtais „Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību” par kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu. 7. decembrī iecelti pirmie senatori Jānis Graudiņš un Kristaps Valters. 19. decembrī amatā iecelti vēl pieci senatori, un šis datums tiek uzskatīts par Latvijas Senāta dibināšanas dienu. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536