Tieslietu ministrs: veiksmīgi sasniegti tiesu teritoriālajai reformai izvirzītie mērķi
Trešdien, 29.junijā, Tieslietu ministrijas vadība tikās ar Latvijas tiesu priekšsēdētājiem un zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem, lai apspriestu tiesu teritoriālās reformas rezultātus un pieredzi Latgales tiesu apgabalā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtēja Latgales reģiona tiesu darbības rādītājus pēc divu lielu – Daugavpils un Rēzeknes – tiesu izveidošanas. Tiesu teritoriālā reforma ir bijusi veiksmīga, tai izvirzītie mērķi ir sasniegti, secina tieslietu ministrs. Savukārt Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina uzsvēra, ka svarīgam priekšnoteikumam veiksmīgai reformas īstenošanai ir jābūt tiesu priekšsēdētāju, zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku, tiesnešu un tiesu darbinieku atbalstam, kā arī visu reformas nodrošināšanā iesaistīto institūciju aktīvai dalībai. Tieslietu ministrijas pārstāvji atzina, ka tiesu darbības teritoriju reformai ir izvirzīti vairāki mērķi, kuru sasniegšana ir vērtējama kopsakarā: tiesnešu noslodzes izlīdzināšana un tiesvedības termiņu samazināšana, specializācijas iespēju paplašināšana un nejaušības principa stiprināšana lietu sadalē, tiesas spriešanas kvalitātes paaugstināšana un vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšana, kā arī tiesu rīcībā esošo resursu optimizēšana. Sākotnējie tiesu darbības teritoriju reformas rezultāti apliecina, ka tai ir būtiska ietekme uz tiesu efektivitātes paaugstināšanu. Saskaņā ar Deklarāciju par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanai apstiprināto valdības rīcības plānu tiesu teritoriju reforma pilnībā tiks pabeigta līdz Latvijas simtgadei. Pateicoties Latgales tiesu apgabalā īstenotajai tiesu un zemesgrāmatu nodaļu reformai organizatoriskā līmenī, būtiski ir paaugstinājušies tiesu efektivitātes rādītāji:
  • lietu izskatīšanas termiņi ir samazinājušies attiecībā uz visām lietu kategorijām (piemēram, vidējais civillietu izskatīšanas ilgums – Daugavpils tiesā no 7,8 līdz 5,4 mēnešiem, Rēzeknes tiesā no 7,2 līdz 5,2 mēnešiem, turklāt reorganizācijas rezultātā civillietu izskatīšana šobrīd tiek nodrošināta ātrāk nekā vidēji valstī);
  • mazinātas tiesnešu noslodzes atšķirības starp reorganizācijā iesaistīto visvairāk un vismazāk noslogot tiesu tiesnešiem (noslodze tuvināta vidējai noslodzei valstī);
  • būtiski samazinājies tiesām piekritīgo civillietu un krimināllietu uzkrājums (Daugavpilī, attiecīgi – 31% un 52%, Rēzeknē, attiecīgi – 27% un 60%).
Organizatoriskā līmenī apvienojot vairāku tiesu darbības teritorijas, Daugavpils tiesā strādā 21 un Rēzeknes tiesā 15 tiesneši, kuri skata visas tiesai piekritīgās lietas. Saistībā ar tiesnešu skaita izmaiņām divās apvienotajās tiesās būtiski palielinājusies iespēja nodrošināt tiesnešu specializāciju un nejaušības principa vienlaicīgu ievērošanu lietu sadalē. Reformas ieguvums ir tiesas spriešanas kvalitātes paaugstināšana un tiesu prakses vienveidība. Vienlaikus tiesu darbības teritoriju apvienošana ļaus optimizēt tiesas rīcībā esošos resursus un tiesvedības procesos plašāk izmantot arī videokonferences, kā arī atvieglos tiesu pieejamību iedzīvotājiem, nodrošinot viņiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles. Piemēram, Rēzeknes tiesā iesniedzamu pieteikumu persona varēs iesniegt jebkurā no tiesas atrašanās vietām Rēzeknē, Ludzā vai Balvos. Ar pozitīvo pieredzi un nepieciešamajiem priekšnoteikumiem veiksmīgas tiesu teritoriālās reformas nodrošināšanā dalījās Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs, divu jauno apvienoto tiesu priekšsēdētāji un zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.   Papildu informācija: Atbilstoši Tieslietu padomes lēmumam Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā ir divas rajona (pilsētas) tiesas – Daugavpils tiesa un Rēzeknes tiesa, paredzot šo tiesu darbības nodrošināšanu arī līdzšinējo tiesu atrašanās vietās, attiecīgi – Preiļos un Krāslavā, Balvos un Ludzā.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.