Šodien Ministru kabinets ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL), kas paredz izslēgt zvērinātiem tiesu izpildītājiem pienākumu reizi pusgadā veikt parādnieka mantas un ienākumu pārbaudi uzturlīdzekļu parāda piedziņas lietās, kurās piedzinēja vietā stājusies Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija (turpmāk – UGFA). Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, CPL uzskaitītas lietu kategorijas, kurās piedzinēji ir atbrīvoti no spriedumu izpildes izdevumu samaksas, proti, prasībās par darba samaksas piedziņu, prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu, gadījumos, kad piedziņa izdarāma valsts ienākumos u.c. Minētajos gadījumos izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik TM budžetā zvērinātu tiesu izpildītāju vajadzībām piešķirti valsts budžeta līdzekļi Ls 222 162 gadā. No tiem TM iesniegto zvērinātu tiesu izpildītāju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu un rēķinu apmaksas nodrošināšanai gadā atvēlēti Ls 123 522. Ņemot vērā jau šobrīd ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, kā arī ievērojot plānotās izmaiņas attiecībā uz valsts 2009. gada budžetu, nepieciešams rast risinājumus, kas ļautu samazināt sprieduma izpildes izdevumu apmēru. Viena no izpildu lietu kategorijām, kurās zvērināti tiesu izpildītāji nodrošina piespiedu izpildi ir prasības par uzturlīdzekļu piedziņu bērniem. Minētā izpildu lietu kategorija veido aptuveni 11% no visām zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā esošajām izpildu lietām. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, gadījumā, ja parādniekam uzturlīdzekļu piedziņas lietā netiek konstatēti ienākumi vai manta, uz kuru varētu tikt vērsta piedziņa, zvērināts tiesu izpildītājs piedzinējam izsniedz izziņu par piedziņas neiespējamību, kas ļauj piedzinējam ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu vērsties UGFA. Savukārt UGFA lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu vai izbeigšanu paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta. No lēmuma saņemšanas dienas UGFA uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam izmaksāto summu un likumisko procentu apmērā kļūst par piedzinēju un var lūgt vērst piedziņu uz parādnieka kustamo mantu, nekustamo īpašumu un naudas līdzekļiem. Saņemot lēmumu no UGFA, tiesu izpildītājam ir jāveic parādnieka mantas pārbaude ne retāk kā reizi pusgadā. Saskaņā ar CPL  prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu piedzinēji ir atbrīvoti no spriedumu izpildes izdevumu iemaksas tiesu izpildītājam. Turklāt no piedziņas izdevumu samaksas ir atbrīvota arī valsts, tai skaitā UGFA. Tādējādi sprieduma izpildes izdevumus (izdevumus, kas saistīti ar informācijas iegūšanu, kā arī izdevumus, kas tiesu izpildītājam radušies, braucot uz sprieduma izpildes vietu, tiesu izpildītājam atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem) lietās, kurās veicama uzturlīdzekļu parāda piedziņa tiesu izpildītājam atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Tādējādi secināms, ka šobrīd no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta dubulta parādnieka ienākumu kontrole. Ņemot vērā minēto, nepieciešams nodrošināt efektīvu un no ekonomiskā viedokļa adekvātu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas ieguves kārtību uzturlīdzekļu parāda piedziņas lietās. Likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv