Šodien, 10.aprīlī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas (TM) informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos rīcības spējas tiesiskā regulējuma ieviešanai”. Satversmes tiesa ar spriedumu atzina Civillikuma 358. un 364.pantu par spēkā neesošiem no 2012.gada 1.janvāra. Līdz ar to Tieslietu ministrija sagatavoja grozījumus Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā, kas paredz jauna rīcībspējas institūta tiesisko regulējumu. Grozījumi attiecīgajos likumos veikti, ņemot vērā Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktās prasības. Ņemot vērā, ka, ieviešot daļēju rīcībspējas institūtu Latvijas tiesību sistēmā, nepieciešams izdarīt grozījumus arī citos normatīvajos aktos, TM informatīvajā ziņojumā ir apkopojusi visu ministriju iesniegtos priekšlikumus nepieciešamo grozījumu veikšanai normatīvajos aktos saistībā ar paredzēto jauno rīcības spējas tiesisko regulējumu. Izvērtējot citu valstu praksi rīcībspējas jautājumu risināšanā un ekspertu ieteikumus, TM plāno Civillikumā ietverto pilnīgās rīcībnespējas institūtu aizstāt ar daļējas rīcībspējas institūtu. Proti, personas ar garīgās darbības traucējumiem vai personas, kuras dzīvesveids ir izšķērdīgs vai izlaidīgs rīcībspēja tiks ierobežota tikai tajās jomās un apmērā, kurās šī persona nespēj saprast savas darbības un vadīt tās. Rīcības spējas ierobežojumu katrai personai noteiks individuāli atkarībā no konkrētās dzīves situācijas, ja tas būs personas interesēs un ja tas būs vienīgais veids, kā aizsargāt personas intereses. Ja persona nespēj paust savu gribu un saprast savu darbību, tad tiesa šīs personas vietā „izdos pilnvaru” aizgādnim rīkoties personas interesēs. Saskaņā ar Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām personas rīcības spēju nevar ierobežot personiskajās tiesībās (piemēram, tiesības laulāties, adoptēt vai sastādīt testamentu). Iepriekš Civillikums paredzēja iespēju tikai pilnībā atņemt personai rīcībspēju, ja tai trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju. Līdz ar to personas rīcībspēja tika ierobežota visās dzīves jomās un, pieņemot lēmumu par personas rīcībspējas atņemšanu, netika individuāli izvērtēts konkrētās personas spēju apjoms. Informatīvajā ziņojumā visas ministrijas izvērtēja, ņemot vērā plānotās izmaiņas rīcībspējas institūtā, kādi grozījumi būtu nepieciešami nozares normatīvajos aktos – vai ir jāveic terminoloģiska rakstura grozījumi, vai arī ir nepieciešami grozījumi pēc būtības, nodrošinot līdzvērtīgas tiesības ar citiem indivīdiem. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas