TM: Pāreju uz „tīrajām tiesu instancēm” iespējams pabeigt līdz 2016.gada beigām
Šodien, 16.jūnijā, Ministru kabinets izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās. Tieslietu ministrija uzskata, ka Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbību ir iespējams izbeigt likumā „Par tiesu varu” noteiktajā termiņā – 2016.gada 31.decembrī, tādējādi pabeidzot pāreju uz „tīrajām tiesu instancēm”. Tieslietu ministrija uzsver, ka tieši „tīro tiesu instanču” ieviešana civilprocesā ir būtisks solis, lai ne tikai nodrošinātu skaidru un saprotamu tiesu sistēmas modeli Latvijā, bet arī ievērojami efektivizētu un paātrinātu civillietu izskatīšanu. Šobrīd civillietas apelācijas instancē vienlaikus skata gan apgabaltiesas, gan Augstākā tiesa, kas ir dažāda līmeņa tiesas. Nepieciešamība izvērtēt kompetences sadalījumu starp dažāda līmeņa tiesām un pāriet uz „tīro tiesu instanču” sistēmu noteikta Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam, lai radītu pamatu gan institucionāli, gan funkcionāli vienkāršākai, skaidrākai un caurskatāmākai tiesu hierarhijai. Līdz ar to tiks novērsta tiesu instanču kompetenču sadrumstalotība, kas no sabiedrības viedokļa ir nesaprotama un var apgrūtināt personu vēršanos tiesā savu tiesību un interešu aizsardzībai. Pāreja uz „tīrajām tiesu instancēm” notiek pakāpeniski – no 2015.gada 1.janvāra visas civillietas kā pirmās instances tiesai ir piekritīgas rajona (pilsētas) tiesai, savukārt Augstākā tiesa no 2017.gada funkcionēs vienīgi kā kasācijas instance. Ņemot vērā vidējo lietu izskatīšanas daudzumu (apjomu) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā, atlikums uz 2016.gada 31.decembri varētu būt līdz 400 lietām. Lai mazinātu iespējamo risku, ka lietas izskatīšana netiek nodrošināta saprātīgā termiņā, 2015.gada maijā Saeimā pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā, paredzot tiesības Augstākās tiesas priekšsēdētājam (pēc Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja priekšlikuma) jau šobrīd nodot lietas izskatīšanai citai apelācijas instances tiesai, ja to izskatīšanu nebūs iespējams nodrošināt līdz Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas noslēgumam. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Papildu informācija: Šobrīd Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā faktiski strādā 11 tiesneši, no tiem pieci ir apgabaltiesu tiesneši, kas norīkoti pildīt Augstākās tiesas tiesneša pienākumus uz laiku. Līdz ar palātas darba izbeigšanu pieci Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāji atgriezīsies tajās tiesās, no kurām tie tika norīkoti. Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnešu karjeras nepārtrauktību, Saeima ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” noteica, ka Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu ministra kopīga priekšlikuma var uzdot Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesim, kurš līdz ar attiecīgās palātas darbības termiņa beigām nav pārcelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv