Informācija presei
TM: šajā pusgadā paveikts nozīmīgs darbs tiesu darba efektivizācijā
Būtiskākie Tieslietu ministrijas darbi šajā pusgadā, īstenojot Valdības rīcības plānu, saistīti ar Mediācijas likuma pieņemšanu, jaunā cietuma būvniecības projekta izstrādi un ģimenes drošības un atbildības, ģimenisko vērtību stiprināšanu. Tā, nozīmīgs darbs veikts pie tiesu sistēmas efektivizācijas, t.sk., darbs ar alternatīvo strīdu risināšanas iespēju pilnveidošanu, proti, 2014.gada 18.jūnijā spēkā stājās Mediācijas likums, kas reglamentē brīvprātīgas sadarbības procesu, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību, tāpat arī paveiktais pie šķīrējtiesu reformas un tiesu varas neatkarības stiprināšanas. Tāpat, starp būtiskākajiem darbiem norādāms, ka Tieslietu ministrija 2014.gada 30.aprīlī noslēdza līgumu ar Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūru par jaunā cietuma būvniecības projekta izstrādi. Pirmā jauna tipa ieslodzījuma vieta tiks būvēta Liepājā. Apjomīgs darbs veikts arī Administratīvo pārkāpumu reformā. Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdē tika izskatīts Administratīvo pārkāpumu procesa likums. Līdz ar jaunā regulējuma ieviešanu tiks sakārtota administratīvo sodu sistēma, nodrošināta vieglāka orientēšanās pārkāpumos un sodos, vienlaikus radot iespēju ātrāk un efektīvāk īstenot administratīvo sodu piemērošanu. Tieslietu ministrija strādājusi arī pie ģimenes drošības un atbildības, ģimenisko vērtību stiprināšanas, tā, izstrādājusi likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā", kurā ietverti nosacījumi uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanai, paredzot, ka datu publiskošanas mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana. Savukārt 2014.gada 31.martā stājās spēkā grozījumi vairākos likumos, kas nosaka no vardarbības un vajāšanas cietušajām personām iespēju vērsties tiesā. Nozīmīgs darbs paveikts arī pie dalītais īpašuma sakārtošanas. 2014. gada 19. jūnijā Saeimā trešajā lasījumā ir pieņemti grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", kas risina vairākas ar piespiedu dalīto īpašumu saistītas problēmas gadījumos, kad privatizēta dzīvojamā māja atrodas uz privātpersonai piederošas zemes.