Informācija presei
TM turpinās dalīties pieredzē ar Moldovu
Šā gada martā Tieslietu ministrija parakstīja saprašanās memorandu ar Moldovas Republikas Tieslietu ministriju. Memorands paredz abu valstu sadarbību jautājumos, kas saistīti ar profesionālās izglītības uzlabošanu, speciālistu apmācību, kā arī informācijas apmaiņu tehnoloģiju attīstības jomā Moldovā. Tieslietu ministrija sadarbību ar Moldovu aizsākusi jau 2008. gadā, īstenojot attīstības sadarbības projektus. Ar šo projektu palīdzību Tieslietu ministrija veic ieguldījumu attīstības sadarbības veicināšanā starp Latviju un Moldovu. Līdzšinējās sadarbības ietvaros Tieslietu ministrija ir sniegusi atbalstu ne tikai Moldovas tieslietu sistēmas reformu īstenošanā, bet arī veicinājusi Moldovas integrāciju Eiropā. Sniedzot savu pienesumu Moldovas tieslietu sistēmas attīstībā, Tieslietu ministrija ir īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus, kuru laikā ir noorganizētas vairāk nekā 10 vizītes gan uz Latviju, gan uz Moldovu, sniegtas konsultācijas un izstrādātas rekomendācijas dažādu procedūru uzlabošanai, kā arī rīkotas apmācības un sniegta praktiska palīdzība Moldovas kolēģu interesējošajos jautājumos. Moldovas kolēģus īpaši interesējusi Latvijas pieredze moderno tehnoloģiju izmantošanā tiesvedības procesā, tiesu administrēšanā un tiesu budžeta veidošanā, kā arī probācijas sistēmas pilnveidošanā.
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Raivis Kronbergs atzinīgi novērtē abu valstu sadarbību: „Sadarbības memoranda parakstīšana ir apliecinājums mūsu produktīvajai sadarbībai ar Moldovu, kas aizsākusies jau pirms vairākiem gadiem. Memorands paredz sekmēt taisnīgumu stiprinot tieslietu jomu, un tas būs spēkā neierobežotu laiku. Esam gandarīti sniegt nepieciešamo palīdzību un atbalstu, daloties savā pieredzē un zināšanās, ko Moldovas kolēģi augstu vērtē.”
  Projekta īstenošana turpināsies arī 2014. gadā, nodrošinot Moldovas probācijas dienesta kapacitātes celšanu. Tiks organizētas vizītes uz Moldovu un Latviju, kuru laikā notiks semināri, kā arī sniegtas rekomendācijas Moldovas probācijas reglamentējošo normatīvo aktu uzlabošanai.             Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv