TM valsts sekretārs R.Kronbergs: Veiksmīgi norit reforma īslaicīgās aizturēšanas vietās
Trešdien, 16. martā, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalās starptautiskās zinātniskās konferences „Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā” atklāšanā. Konference tiek rīkota Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot standartus īslaicīgās aizturēšanas vietās - infrastruktūras attīstību, kā arī atbilstošu apmācību nodrošināšanu darbiniekiem. R.Kronbergs, atzīmējot veiksmīgo Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas sadarbību projekta realizēšanā, uzsver: „Lai gan projekta īstenošana tika uzsākta tikai pirms nepilniem diviem gadiem, paveikts ir ļoti daudz – gan uzlabota infrastruktūra īslaicīgās, pagaidu un ilglaicīgās aizturēšanas vietās, gan izstrādātas apmācību programmas un pilnveidoti normatīvie akti. Esmu patiesi gandarīts, ka šāds sadarbības modelis efektīvi darbojas, un Tieslietu ministrijai bija iespējams sniegt ieguldījumu iekšlietu sistēmas attīstībā atbilstoši Eiropas Padomes rekomendācijām un starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Ļoti ceru, ka Tieslietu un Iekšlietu ministriju veiksmīgā sadarbība ir laba augsne sadarbības turpināšanai arī nākotnē, jo šis projekts apliecina, ka mēs Latvijā spējam īstenot apjomīgas nozares reformas un spējam strādāt kopīgu mērķu labā.” Projekta ietvaros tiek renovētas un aprīkotas īslaicīgās aizturēšanas vietas un pagaidu turēšanas vietas. Sadarbībā ar Eiropas Padomi ir izstrādāta rokasgrāmata īslaicīgās aizturēšanas vietu personālam – visaptverošs praktiskais materiāls par cilvēktiesību jautājumiem. Tāpat ir notikušas pieredzes apmaiņas vizītes un konsultācijas ar partneriem - Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmiju, Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldi un Eiropas Padomi un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Projekta ietvaros ir izstrādāti priekšlikumi un pieņemti grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos un likumos attiecībā uz kārtību, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu aizturēšanas vietās. Attiecībā uz personāla apmācību, projekta ietvaros ir izstrādātas divas profesionālās mācību programmas un apmācīts jau 101 darbinieks.                                                                                                                                                  Papildu informācija par projektu: Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014. gada perioda programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros tiek īstenots projekts: “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās”. Projekts uzsākts 2014. gada 6. maijā, īstenošanas termiņš – 2016. gada 31. augusts. Visas aktivitātes plānots pabeigt līdz 2016. gada 30. aprīlim. Projekta finansējums: 2 828 885,80 euro, no kuriem Norvēģijas finansējums ir 85% un nacionālais līdzfinansējums ir 15%.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas preses sekretāre Tālr. 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv