Informācija presei
TM veicinās elektronisko saziņu starp tiesu un lietas dalībniekiem
Otrdien, 13. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus procesuālajos likumos. Grozījumi izstrādāti ar mērķi vienkāršot procesuālajos likumos paredzēto dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī samazināt nepieciešamos resursus saziņas nodrošināšanai ar procesa dalībniekiem. Grozījumi Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz atteikšanos no ierakstītajiem sūtījumiem ar paziņojumu par saņemšanu tiesas procesā, veicinot elektroniskā pasta vai Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēmas lietošanu. Likumprojekti paredz, ka turpmāk zvērinātam notāram, zvērinātam tiesu izpildītājam, valsts un pašvaldību iestādei par tiesas sagatavotiem dokumentiem, kā arī par citiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem tiks paziņots elektroniskā pasta sūtījumā. Zvērinātam advokātam par tiesas sagatavotiem dokumentiem, kā arī par citiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem tiesa paziņos, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas datu izplatīšanas risinājumu. Arī saziņai ar citām personām tiesa izmantos šo risinājumu, ja minētās personas būs informējušas tiesu par savu reģistrēšanos šajā sistēmā. Sagaidāms, ka paplašinot elektroniskās vides izmantošanas iespējas, turpmākā saziņa ar tiesu kļūs ērtāka un vienkāršāka. Turklāt grozījumu projekti procesuālajos likumos kopumā veicinās ekonomiju valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesu sistēmas darbībai. Attiecīgos līdzekļus varēs novirzīt samērīga un darba pienākumiem atbilstoša atalgojuma nodrošināšanai tiesu darbiniekiem, jo pašreizējā tiesu darbinieku atalgojuma apmērs ir nepietiekams un nav samērojams ar veicamajiem amata pienākumiem. Grozījumi likumos vēl jāpieņem Saeimā. Ar grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija: Civilprocesā iesaistītām personām tiesa par sagatavotiem dokumentiem paziņos, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi, ja vien lietas dalībnieki nebūs paziņojuši tiesai par savas dalības reģistrāciju Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēmā. Iesniedzot prasības pieteikumu vai sniedzot paskaidrojumus, personām būs jānorāda elektroniskā pasta adrese un gadījumā, ja tās ir reģistrējušas savu dalību sistēmā, tad arī informāciju par reģistrāciju. Dokumentu nosūtīšana ierakstītā veidā tiks saglabāta atsevišķos Civilprocesa likuma pantos, kuros tā varētu radīt īpaši sensitīvu ietekmi. Kriminālprocesā aizstāvim, valsts un pašvaldību iestādei tiesas pavēste tiks nosūtīta elektroniskā pasta sūtījumā. Tomēr minētie grozījumi neatteiksies uz pirmstiesas kriminālprocesu, kurā joprojām tiks saglabāta iespēja pasta sūtījumus saņemt ierakstītā veidā. Administratīvā pārkāpuma procesā iesaistītām personām vēstules netiks sūtītas ierakstītā veidā, bet tiks veicināta elektroniskā komunikācija, rosinot procesā iesaistītās personas izmantot elektronisko pastu vai paziņošanu tiešsaistes sistēmā. Savukārt tiesas nolēmumi administratīvā pārkāpuma procesā turpmāk būs pieejami tiesas kancelejā un netiks sūtīti lietas dalībniekiem. Turklāt nereti lietas dalībniekiem bieži vien ir ērtāk un ātrāk saņemt tiesas sūtītos dokumentus neierakstītā sūtījumā, nekā doties pēc tiem uz pasta iestādi.   Ksenija Vītola Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālr.: 67036861, E-pasts: Ksenija.Vītola@tm.gov.lv