Ministru kabinets šodien nolēma likvidēt Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestādi – valsts aģentūru „Tulkošanas un terminoloģijas centrs”, nododot tās funkcijas citai ministrijas padotības iestādei – Valsts valodas centram (turpmāk – VVC).  Lai veiktu iestāžu funkciju nodošanu, valdība šodien pieņēma izmaiņas VVC nolikumā, papildinot centra funkcijas ar līdzšinējām TTC funkcijām, uzdevumiem un kompetenci. Pēc būtības līdzīgie centra un aģentūras uzdevumi noteikumu projektā apvienoti, bet viena uzdevuma, proti, – ka aģentūra izstrādā un iesniedz priekšlikumus terminu apstiprināšanai Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā, iekļaušana noteikumu projektā atzīta par nelietderīgu, jo šis ir visu tiešās pārvaldes iestāžu nespecifisks uzdevums. VVC kā TTC funkciju un saistību pārņēmēja, turpmāk pilnā apjomā pildīs TTC līdz šim noteiktās starptautiskās saistības attiecībā uz Eiropas Savienības dokumentu tulkošanu. Vienlaikus valdība atzina par spēku zaudējušiem TTC darbību reglamentējošos ārējos normatīvos aktus – Ministru kabineta 2004. gada 5. oktobra noteikumus Nr. 826 „Valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centra nolikums” un Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumus par TTC publisko maksas pakalpojumu izcenojumiem.  Tā kā turpmāk VVC funkciju loks būs krietni plašāks, Tieslietu ministrija ir nolēmusi izsludināt konkursu VVC direktora amatam, savukārt līdzšinējais VVC direktors Agris Timuška šodien ar valdības lēmumu tika pārcelts direktora vietnieka amatā.  Jaunās funkcijas VVC sāks pildīt no rītdienas – 1.jūlija. VVC mainīs arī savu līdzšinējo atrašanās vietu,  proti, VVC turpmāk atradīsies Rīgā, K.Valdemāra ielā 37. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv