Vakar Ministru kabinets pieņēma noteikumus par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti saistībā ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Zemes ierīcības likumā. Minētie likumi noteic, ka sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai atjauno, darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija. Turklāt sertificēšanas institūcijai atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.734 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, kas arī izdoti uz minēto likumu pamata, jābūt akreditētai valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs”. Kā teikts projekta anotācijā, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 2008. gada 27. jūnijā izsniedza akreditācijas apliecību Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centram, bet 2010.gada 4.jūnijā - SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojam. Līdz šo noteikumu pieņemšanai Ministru kabineta pilnvarojumu izsniegt sertifikātus abās minētajās mērniecības jomās bija saņēmis tikai Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs, taču turpmāk pilnvarots izsniegt sertifikātus būs arī  SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs. Noteikumos iekļauta norma, kas paredz, ka pilnvarojums ir spēkā, kamēr sertificēšanas institūcijai ir derīga akreditācijas apliecība. Akreditācijas apliecība tiek izsniegta uz noteiktu periodu, proti, četriem gadiem. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv