Turpmāk tulka apmaksa civilprocesā uz nodokļu maksātāju rēķina būs tikai īpaši aizsargājamajām personām
Ceturtdien, 4.februārī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma tieslietu ministra Dzintara Rasnača iniciētos Civilprocesa likuma (CPL) grozījumus, kas samazina un samēro valsts pienākumu privāttiesiskos strīdos tiesā uz nodokļu maksātāju rēķina nodrošināt obligātu bezmaksas tulka pakalpojumus visām civilprocesā iesaistītajām fiziskajām personām. No 31.jūlija līdz šim paredzētais beznosacījuma valsts pienākums nodrošināt tulku tiks nodrošināts tikai tām fiziskajām personām, kas civillietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas. Kā uzsvēra CPL grozījumu iesniedzējs tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, šādi CPL grozījumi paaugstinās tiesu procesa efektivitāti civillietās un samazinās tiesvedības termiņus. Atteikšanās no obligātās tulku piesaistes paātrinās tiesvedību civilprocesā un veicinās attiecīgās tiesas tulku piesaisti kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu procesā, atzīst tieslietu ministrs. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone norāda, ka sociāli maznodrošinātām personām tiek saglabāta bezmaksas tulka palīdzība, taču citiem lietas dalībniekiem būs pašiem jāuzņemas tulka izdevumi, kā arī akcentē, ka jaunais normatīvais regulējums vienlaikus paredz tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai novērstu negodprātīgu tiesību izmantošanu, pieaicinot tulkus, proti, tiesa varēs atteikt atlīdzināt tulka izdevumus, ja lietas dalībnieks, kuram par labu ir piespriežami izdevumi, pārvalda tiesvedības valodu. Tātad nākotnē personām, risinot strīdus tiesā, būs jāuzņemas arī tulka pakalpojuma samaksa – šos izdevumus nesegs valsts, tas ir, nodokļu maksātāji, uzsver Daiga Vilsone. Ar 31.jūliju no tulka izdevumu segšanas tiks atbrīvotas personas noteiktās civillietu kategorijās, kur ir prezumējamas grūtības personām atrast nepieciešamos finanšu resursus, lai tiesātos pret nereti ekonomiski spēcīgāku otro pusi (piemēram, darba tiesiskie prasījumi, uzturēšanas saistību lietas), vai arī ar personas ar īpaši aizsargājamo statusu, piemēram, lietās attiecībā uz bērniem, personas ar rīcībspējas ierobežojumiem, vardarbībā cietušās personas vai personas, kuras saņem valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, ņemot vērā personas maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu u. tml. Turklāt fiziskās personas varēs iegūt atbrīvojumu no tulku izdevumu samaksas arī uz individuāla tiesas lēmuma pamata, ja tiesas ieskatā, izvērtējot personas mantisko stāvokli, ir pamatoti atbrīvot personu no tiesas izdevumu samaksas. Vienlaikus tulka pakalpojumu apmaksa būs ar lietas vešanu saistīti izdevumi, kurus varēs piedzīt no lietā zaudējušās puses saskaņā ar vispārīgajiem CPL noteikumiem. CPL grozījumi paredz tulka izdevumi zaudējušai pusei ir jāatlīdzina tikai sakarā ar tulku piedalīšanos tiesas sēdē, nevis ar jebkurām citām darbībām, ko ir veicis tulks sava klienta interesēs ārpus tulkošanas tiesas sēdēs. Tāpat arī šie izdevumi būs jāatlīdzina to faktiskajā apmērā, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteiktajām likmēm. Lai lietas dalībnieki nevarētu izmantot tulka neierašanos kā iespēju panākt lietas izskatīšanas atlikšanu, CPL grozījumi paredz, ka tiesa varēs atlikt lietas izskatīšanu tikai tad, ja tulks neierodas tiesas sēdē tāda iemesla dēļ, kuru tiesa atzīst par attaisnojošu. Lai lietas dalībnieki būtu informēti par šo jauno kārtību, tiesa pavēstē norādīs, ka tiesvedība notiek valsts valodā un ka lietas dalībniekam ir pienākums pašam nodrošināt tulka palīdzību, ja viņš nepārvalda tiesvedības (valsts) valodu, izņemot likumā noteiktos gadījumus.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.