Šodien, 8.februārī, Ministru kabinets pieņēmis grozījumus divos noteikumos, kas būtiski skar nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas jomu. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti. Grozījumi Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtībā ir nozīmīgi neapgūtu zemes gabalu īpašniekiem, jo paredz ieviest jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta apbūves zeme. Šo noteikumu izpratnē neapgūta apbūves zeme ir zeme, kurai ir piešķirts apbūves statuss, bet dabā nav izbūvēta infrastruktūra - piebraucamais ceļš, kā arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez transformatora apakšstacijas izbūves. Šādu apbūves zemju īpašnieki var  vērsties savās pašvaldībās ar iesniegumiem izvērtēt iepriekšminētās infrastruktūras esamību un tās neesamības gadījumā lūgt noteikt neapbūvētas zemes lietošanas mērķi. Savukārt, VZD šādā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas gadījumā pēc tā reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs), konkrētās apbūves zemes bāzes vērtība tiks samazināta par 50% – līdz ar to uz pusi samazinot kadastrālo vērtību. VZD uzskata, ka jaunā lietošanas mērķa ieviešana  novērsīs pašreiz aktuālo problēmu, kad gan apgūti, gan neapgūti zemes gabali kadastrāli tiek novērtēti vienādi, kā arī tuvinās neapgūtas apbūves zemes kadastrālo vērtības to reālajai tirgus vērtībai. Būtiski, ka 2010. gada 20.novembrī pieņemti grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz piemērot 2011.gadā lietošanas mērķa maiņas rezultātā pārrēķināto zemes kadastrālo vērtības nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam  jau ar nākamo kalendāro mēnesi pēc kadastrālās vērtības aktualizācijas. Šodien valdība pieņēma grozījumus arī Kadastrālās vērtēšanas noteikumos, paredzot būtiskus pilnveidojumus mājokļu – dzīvojamo ēku un dzīvokļu kadastrālas vērtības aprēķinā. Attiecībā uz dzīvojamām mājām, šie noteikumi būtiski pilnveido ēkas kadastrālās vērtības aprēķinu, proti, ar attiecīgu vērtību samazinošu koeficientu palīdzību detalizētāk tiks izvērtētas funkcionāli dažādas ēkas iekštelpas un ārtelpas, kā arī pagrabtelpas un  ēkas kopējais labiekārtojuma līmenis. Piemēram, kadastrāli vērtējot savrupmāju pagraba un garāžas telpas, kā arī elektrības neesamības gadījumā tiks pielietots vērtību samazinošais koeficients 0,6, bet, ja ēkai nav kanalizācijas – koeficients 0,8, savukārt, terasēm un balkoniem – koeficients 0,3. Kadastrāli vērtējot dzīvokļus, šie noteikumi paredz sīkāk izvērtēt  labiekārtojuma līmeni, atrašanās stāvu, kā arī platības sadalījumu iekštelpās un ārtelpās. Piemēram, dzīvokļiem  bez kanalizācijas un sanitārā mezgla tiks pielietots samazinošais koeficients 0,6, bet ja dzīvoklim ir viens no šiem labiekārtotiem -  vērtības aprēķinā tiks pielietots koeficients 0,8. Kadastrālā vērtība ar koeficienta 0,6 palīdzību, tiks samazināta dzīvokļiem ēku pagrabstāvos un, pielietojot koeficientu 0,9 - dzīvokļiem ēku pirmajos stāvos. Savukārt, koka mājās esošo telpu kadastrālajām vērtībām tiks pielietots samazinošais koeficients 0,8. Pieņemtie noteikumi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām stāsies spēkā ar 2012. gada 1. janvāri. VZD šajā  datumā veiks visu Kadastrā reģistrēto īpašumu kadastrālās vērtības pārrēķinu. Savukārt, pašvaldības VZD aprēķinātās kadastrālās vērtības izmantos 2012.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam. Tā kā kadastrālās vērtības nosaka, balstoties uz Kadastrā reģistrētiem datiem, un īpašumu papildus apsekošana dabā nav paredzēta, šie noteikumi paredz arī termiņu - 2011.gada 1.jūniju, līdz kuram īpašnieki var ierosināt precizēt savu ēku un dzīvokļu kadastrālo vērtību ietekmējošos datus Kadastrā  attiecībā uz dokumentāli pierādāmām vēsturiskajām pārbūvēm,  kā arī labiekārtojuma līmeni un telpu nosaukumiem, pamatojoties uz  aktiem par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecinātiem dokumentiem. VZD uzskata, ka šodien apstiprinātās likumdošanas izmaiņas būtiski uzlabos kopējo kadastrālo vērtību kvalitāti. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Apbūves zemes un mājokļu kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidojumi noteikti tuvinās noteiktās kadastrālās vērtības reālajām tirgus vērtībām, kā arī pilnveidotais kadastrālās vērtības aprēķins būs labāk saprotams un izskaidrojamas sabiedrībai. Lai VZD noteiktās kadastrālās vērtības būtu korektas un īpašnieki izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, saņemot pašvaldību sūtītos nodokļu paziņojumus, VZD aicina visus  īpašniekus sekot līdzi savu īpašumu datiem Kadastrā, kā arī nepieciešamības gadījumā ierosināt to precizēšanu. Kopš 2010. gada portālā www.latvija.lv  ir izveidots bezmaksas pakalpojums „Mani dati kadastrā”, kur ikviens īpašnieks var iepazīties ar savu īpašumu kadastra datiem un neprecizitāšu gadījumā nosūtīt kļūdu ziņojumu VZD. Šo pakalpojumu 2010. gada laikā  jau ir izmantojuši aptuveni 12 000 īpašnieki, no tiem 0,66% ir vērsušais VZD  ar kļūdu ziņojumiem un lūgumu konsultēt par savu īpašumu datu aktualizācijas procedūrām. TM Administratīvais departaments Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv