Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas paredz uzlabot bērna tiesību aizsardzību. Grozījumus izstrādājusi Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) sadarbībā ar Iekšlietu un Labklājības ministrijām. Grozījumu mērķis ir nodrošināt bērna tiesību aizsardzību, pasargājot no iespējamiem draudiem, ko var radīt persona, kas atrodas Valsts probācijas dienesta vai Valsts policijas uzraudzībā. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, pēdējos gados aizvien aktuālāks kļūst jautājums par sabiedrības un jo īpaši nepilngadīgo aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar dzimumneaizskaramību. Tādēļ aktualizējies jautājums par to personu uzraudzības iespējām, kuras izdarījušas noziedzīgos nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību, par šādas uzraudzības pastiprināšanu un citām iespējām kontrolēt dzimumnoziedznieku dzīvesveidu.  Ar grozījumiem plāno noteikt bāriņtiesas kompetenci informēt bērna aizbildni vai vecāku par personu, kas var apdraudēt bērna veselību, dzīvību un pilnvērtīgu attīstību. Grozījumi noteiks, ka bāriņtiesas, saņemot informāciju no Valsts probācijas dienesta vai Valsts policijas, kas konstatējusi bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības iespējamo apdraudējuma faktu, izvērtēs situāciju un nekavējoties informēs vecāku vai aizbildni par personas, ar kuru tai ir kopīga saimniecība, sodāmības faktu, kā arī iespējamo apdraudējuma bērnam. Līdz ar to tiks nodrošināts nepieciešamais mehānisms un sadarbība ar dažādām institūcijām, lai bāriņtiesa spētu sekmīgi un pilnvērtīgi izvērtēt iespējamos apdraudējuma riskus bērna veselībai, dzīvībai un pilnvērtīgai attīstībai, neaizskarot citu personu tiesības uz privāto dzīvi. TM, izvērtējot iespēju paredzēt šādu informēšanu un iestādēm noteikto kompetenci, secināja, ka tikai bāriņtiesas ziņā ir bērna tiesību aizsardzība un lēmumu pieņemšana, kas nepieciešama šādu tiesību aizsardzībai. TM pieļāva iespēju šādas informēšanas pienākumu noteikt arī tiesām, tomēr secināja, ka šādā gadījumā, ņemot vērā tiesu noslodzi un citus apstākļus, nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo lēmuma pieņemšanas ātrumu. rozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu un Labklājības ministrijām, Ģenerālprokuratūrai, Latvijas Pašvaldību savienībai, nodibinājumam „Fonds kopā” un Tiesībsarga birojam. Grozījumi vēl jāakceptē valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv