Šodien, 19. aprīlī, Ministru kabinets pieņēma Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepciju (turpmāk – koncepcija). To ir izstrādājusi Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu (turpmāk – VZD). Tās mērķis ir piedāvāt risinājumus, kuru ieviešana radītu vienkāršu un skaidru būvju uzskaites, reģistrācijas un aktuālu būvju datu ieguves sistēmu sabiedrības interešu nodrošināšanai. Valdība šī mērķa realizēšanai atbalstīja koncepcijas kopsavilkumā piedāvāto 1. risinājuma variantu turpmākai būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstībai. Tas paredz būvju reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrā) izmantot būves projekta dokumentāciju, tās vairs neapsekojot dabā un neveicot to kadastrālo uzmērīšanu. Būves reģistrācijas process sastāvēs no būves pirmsreģistrācijas un pamatreģistrācijas procedūras. VZD veiks būves pirmsreģistrāciju (būves projektētā identifikatora piešķiršanu) vēl būvniecības ieceres vai projektēšanas stadijā (piemēram, saņemot būvatļauju), informāciju reģistrācijai tiešsaistē saņemot no Būvniecības informācijas sistēmas. Būves pamatreģistrācija kadastrā tiks veikta vienīgi pēc būves nodošanas ekspluatācijā. Būvniecības ieceres īstenotāja (būvniecības pasūtītāja, būves tiesiskā valdītāja, būvuzrauga vai būvniecības jomā sertificēta speciālista) pienākums būs noteiktā termiņā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā iesniegt VZD strukturētu būves projekta un pieņemšanas ekspluatācijā dokumentāciju un digitāli sagatavotos būves grafiskos materiālus tās reģistrācijai Kadastrā. Pamatreģistrāciju nevarēs veikt tām būvēm, kurām nav veikta pirmsreģistrācija. Savukārt, būvi (telpu grupu) nevarēs reģistrēt zemesgrāmatā bez būves pamatreģistrācijas, jo pirmsreģistrētai ēkai netiks aprēķināta kadastrālā vērtība. VZD uzskata, ka koncepcijas īstenošana nodrošinās efektīvāku sadarbību starp būvniecības un būvju datu reģistrācijas procesā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī mazinās administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šodien Ministru kabinets uzdeva Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādāt un līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē normatīvo aktu projektus, kas nepieciešami minētā risinājuma varianta īstenošanai. Vienlaikus Ministru kabinets apstiprināja risinājumus administratīvā sloga mazināšanai līdz brīdim, kad izstrādā koncepcija tiks ieviesta praksē. Tie paredz atteikties no patvaļīgas būvniecības pazīmes fiksēšanas un vienkāršot procedūru, kas saistīta ar dabā neesošas būves dzēšanu no kadastra. Pašvaldības varēs vienkāršāk ierosināt atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu reģistrāciju kadastrā. Tiks arī vienkāršotas procedūras saistībā ar ar nepilnā datu apjomā Kadastrā reģistrētu būvju datu aktualizāciju, šos datus reģistrējot no VZD arhīva dokumentiem. Atbilstoši jaunajām izmaiņām jau šobrīd plānots par 30 % samazināt būvju datu iegūšanas un reģistrācijas termiņus. Lai izpildītu šos administratīvā sloga mazināšanas pasākumus būvju kadastrālā uzmērīšanas jomā, Tieslietu ministrijai līdz 2011.gada 1.augustam ir jāizstrādā attiecīgie normatīvo aktu projekti. Koncepcija pieejama Ministru kabineta mājas lapā. TM Administratīvais departaments Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv