Informācija presei
Šodien Ministru kabinets akceptēja likumprojektu „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”, kas nosaka kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā un Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā. Likumprojektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, konsultējoties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību asociāciju. Valdība akceptēja arī grozījumus Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā un Eiropas komercsabiedrību likumā, kas redakcionāli precizē normas saistībā ar jauno likumprojektu. Kā teikts anotācijā, likumu piemēros, ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai tās juridiskā adrese tiek pārcelta uz Latviju. Tas tiks piemērots arī, veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu. Izstrādājot Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līguma projektu, dibinātājām sabiedrībām jāveic sarunas ar darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbinieku turpmāko iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Sarunu gaitā darbinieki jāinformē par dibināšanas vai reorganizācijas līguma projekta noteikumiem un to īstenošanas gaitu. Sarunām jāizveido speciāla sarunu grupa, un tās locekļu skaitlisko sastāvu jānosaka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību un to atkarīgo sabiedrību darbinieku skaitam. Darbinieku skaitu aprēķina no vidējā darbinieku skaita sešu mēnešu periodā pirms dibināšanas līguma projekta vai reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas. Aprēķinot šo skaitu, ņem vērā arī tos darbiniekus, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Šodien grozījumi tika atbalstīti arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tie paredz noteikt atbildību darba devējiem par darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai komercsabiedrību grupās, kā arī Eiropas komercsabiedrības dibināšanas gadījumā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Ar grozījumiem papildināts arī atbildības regulējums par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, piemērojot darbinieku iesaistīšanas kārtību.. Par to būs paredzēts naudas sods no Ls 100 līdz Ls 200. Likumu grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv