Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja informatīvo ziņojumu par kadastrālās vērtēšanas attīstības modeļiem. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti. Kā teikts informatīvajā ziņojumā, kadastrālā jeb masveida vērtēšana ir sistēmiska īpašumu grupu vērtēšana uz noteiktu vienu datumu, visbiežāk uz 1. janvāri, vērtēšanu veicot ar standartizētu procedūru un statistiskās analīzes palīdzību. Kadastrālo vērtību noteikšanas process un metodes pēc būtības ir līdzīgas individuālajai vērtēšanai, tikai ņemot vērā to, ka kadastrālajā vērtēšanā vienlaicīgi jānovērtē liels objektu skaits un izmaksām ir jābūt zemām, vērtības aprēķinam ir jālieto standartizēti aprēķina modeļi. Kadastrālā vērtēšana pamatā tiek izmantota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai. Informatīvajā ziņojumā aplūkoti dažādi problēmjautājumi un piedāvāti iespējamie risinājumi. Viena no problēmām, kas saistīta ar nekustamā īpašuma tirgus pirkuma informācija apstrādi, ir pirkuma līgumos uzrādītā summa, proti, bieži tā mēdz būt zemāka par reāli maksāto, jo darījuma dalībnieki cenšas izvairīties no augstas valsts nodevas nomaksas pie īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā. Kā viens no iespējamiem risinājumiem ir mainīt valsts nodevas aprēķina bāzi, taču, ņemot vērā šī brīža situāciju nekustamā īpašuma tirgū un ekonomikā kopumā, šāds risinājums ir atlikts. Lai atjaunotu informāciju par būvniecības izmaksām, plānots izveidot Būvniecības informācijas sistēmu. Līdz tās ieviešanai pašvaldības reizi mēnesī Ekonomikas ministrijai sniegs informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm – tai skaitā arī ziņas par būvniecības izmaksām. Risinājumi piedāvāti arī ēku vērtēšanas uzlabošanai. Tā kā ēkām objektam, veicot būvju kadastrālo uzmērīšanu, tiek noteikts tikai viens ēkas tips, daudzfunkcionālu ēku vērtēšanā kadastrālā vērtība atsevišķos gadījumos tiek aprēķināta neadekvāti, piemēram, tirdzniecības centrs ar daudzstāvu autostāvietu. Līdz ar to būtu jāparedz iespēja ēkas, kurai dažādo funkciju ietekme ir ievērojama, novērtēšana pa daļām. Tā kā sabiedrības izpratne par kadastrālo vērtēšanu ir joprojām zema, paredzēts strādāt pie izvērstākas informācijas publiskošanas un skaidrošanas VZD interneta mājas lapā un presē. Vērtēšanas modeļu izveide pamatā balstās uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzes rezultātiem. Lai modeļa izveide būtu efektīva, izstrādes procesā tiek analizēta arī ārvalstu pieredze, kas atvieglo eksperimentālā modeļa izveidi. Veidojot vērtēšanas modeli, jāņem vērā ne tikai izvēlēto parametru ietekme, savstarpējās saistības un nekustamā īpašuma tirgus situācija, bet arī šo datu ieguve un aktualizācija objektiem Kadastra informācijas sistēmā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu masveida vērtēšanu un ievērotu vienlīdzības principu. VZD turpinās aktīvi sadarboties ar citu institūciju speciālistiem, lai veicinātu izpratni nekustamā īpašuma vērtēšanas jautājumos, kā arī turpinās apzināt ārzemju praksi masveida vērtēšanā, lai celtu kadastrālās vērtēšanas kvalitāti Latvijā. Informatīvā ziņojuma projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Zemkopības ministrijām, Nacionālas trīspusējās sadarbības padomei, Valsts kancelejai un Latvijas Pašvaldību savienībai. Ar pilnu informatīvā ziņojuma projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv