Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus Latvijas nostājas attiecībā uz Eiropas Kopienas (turpmāk – EK) dibināšanas līguma pārkāpuma procedūru projekta sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtībā. Grozījumus noteikumos izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums paredz iespēju Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstij vērsties Eiropas Kopienu Tiesā pret citu dalībvalsti sakarā ar EK dibināšanas līgumā noteikto pienākumu neizpildi, vispirms dodot dalībvalstij iespēju paust savu nostāju. Kā teikts projekta anotācijā, pašlaik šī kārtība ir regulēta ļoti vispārīgi un nepietiekami. Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs precizēta kārtība, kādā sagatavos, saskaņos un apstiprinās Latvijas nostājas projektu pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesā, kā arī gadījumos, kad Latvija vēlēsies uzsākt procedūru pret citu ES dalībvalsti. Vēlas arī precizēt normu, kas paredz, ka TM vienmēr sasauc sanāksmi pirms tiek uzsākta nostājas projekta sagatavošana, ja Latvija saņēmusi argumentētu atzinumu. Pēc grozījumu stāšanās spēkā sanāksmi sasauks TM vai atbildīgā ministrija tikai gadījumos, kad to uzskatīs par nepieciešamu nostājas projekta izstrādei. Plānots arī jauns pienākums ministrijām informēt TM par deleģēto pārstāvi, kurš koordinē nostājas sagatavošanu un informācijas apriti par pārkāpuma procedūrām savā iestādē. Noteikumos paredzēts, ka gadījumos, kad pēc nostājas apstiprināšanas valdībā no Eiropas Komisijas saņemta informācija par tās nodomu vērsties Eiropas Kopienu Tiesā pret Latviju, bet pārkāpums jau ir pilnībā novērsts, atbildīgā ministrija piecu darba dienu laikā sagatavos vēstuli Komisijai ar lūgumu izbeigt pārkāpuma procedūru un nevērsties Eiropas Kopienu Tiesā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i. Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv