Uzlabos Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs
Šodien, 1.septembrī, Ministru kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu par Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs. Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai veicinātu tiesisko sadarbību, uzlabotu iestāžu sadarbību šādu lietu koordinēšanā un Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs kopumā. Kā norāda tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: „Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai sāktu plašāk informēt ārvalstīs dzīvojošos vecākus par likumiem, kas, dzīvojot konkrētajā valstī, būtu jāņem vērā. Tāpat uzskatu, ka jāstiprina sadarbība starp visām iesaistītajām institūcijām, lai savlaicīgāk un efektīvāk varētu reaģēt uz šādām lietām un personai tiktu sniegta visa nepieciešamā palīdzība.” Lai uzlabotu sabiedrības informētību, ministrija piedāvā dažādus risinājumus, proti, aicinājumu Latvijas Republikas vēstniecību mājaslapās ievietot informāciju par institūcijām, kas konkrētajā ārvalstī ir atbildīgas par ģimenes un bērnu tiesību jautājumiem. Plānots, ka Tieslietu ministrija izstrādās informatīvu materiālu par to, kas jāņem vērā vecākiem, kuri kopā ar bērniem pārceļas uz dzīvi citā valstī. Savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai sadarbībā ar ministriju un Labklājības ministriju noteikts izstrādāt metodiskos ieteikumus bāriņtiesu darbam pārrobežu ģimenes lietās, kas saistītas ar potenciālo bērnu aprūpētāju izvērtēšanā iekļaujamiem aspektiem. Lai uzlabotu iestāžu kompetenci, Ārlietu ministrija tiks aicināta, organizējot ikgadējās Latvijas konsulāro amatpersonu mācības, apmācības kursā iekļaut jautājumu par pārrobežu ģimenes tiesībām, jo Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība nereti ir pirmā vieta, kur persona vēršas pēc palīdzības. Informatīvajā ziņojumā paredzēts, ka līdz šī gada 15. septembrim Valsts kancelejā jāiesniedz rīkojums par darba grupas izveidošanu, kuras sastāvā būs tieslietu ministrs, ārlietu ministrs, labklājības ministrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece un tiesībsargs. Paredzēts, ka darba grupa sanāks gadījumos, kad Tieslietu ministrija no ārvalsts saņēmusi atteikumu turpmākai sadarbībai un konkrētajā lietā radušies problēmjautājumi. Darba grupas uzdevums būtu izvērtēt turpmāko rīcību konkrētā bērna vislabāko interešu aizsardzībai.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv