Šodien Ministru kabinets pieņēma normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumus, ko izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, noteikumu mērķis ir regulēt svarīgākās juridiskās tehnikas prasības, kuras būs jāievēro valsts pārvaldes iestādēm, sagatavojot normatīvo aktu projektus. Normatīvo aktu tekstiem ir valstiski nozīmīga loma, un, lai tie sekmīgi veiktu tiem paredzēto funkciju, valodai jābūt precīzai, skaidrai, vienkāršai, lakoniskai un stilistiski vienotai. Normatīvā akta teksta valodā būtiska nozīme ir visam – pareizai vārda izvēlei, to secībai, grama¬tisko formu izvēlei un teikuma daļu secībai, lielo burtu lietošanai, pieturzīmēm, tehniskiem izcēlumiem, nosaukumiem, dalījumam punktos un apakšpunktos. Turklāt tas viss tiek ņemts vērā, arī interpretējot normatīvo aktu. Izstrādātie noteikumi regulēs likumprojekta noformēšanai izvirzāmās prasības – nosaukuma izveidošanas kārtību, teksta iedalījumu, terminu skaidrošanas nosacījumus. Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs regulēta arī atsauču, pārejas noteikumu un pašu likumprojektu noformēšanas kārtība. Noteikumi arī regulēs, kā likums tiek atzīts par spēku zaudējušu un atceltu. Papildus minētajam noteikumos izstrādātas arī Ministru kabineta un valsts pārvaldes iestāžu iekšējo normatīvo aktu projektiem piemērojamās prasības. Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu izstrādājamo normatīvo aktu projektu stilistisko vienotību un izteiksmes nepārprotamību, jo pašlaik šāda kārtība nav noregulēta. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv