Šodien Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas un VPD speciālisti. Kā teikts noteikumu anotācijā, noteikumi izstrādāti, lai panāktu kvalitatīvāku un vienotu sabiedriskā darba izpildes organizēšanu visā Latvijā. Jaunie noteikumi papildināti ar virkni normu, kas attiecas uz trešajām personām un atrunāti vairāki jautājumi, kas līdz šim nebija reglamentēti normatīvajos aktos. Proti, būs noteikts informācijas apjoms dokumentiem sabiedriskā darba izpildes organizēšanas jomā, detalizēta VPD amatpersonas rīcība, organizējot sabiedrisko darbu, darba grafika sastādīšanas un sabiedriskā darba izpildes kontroles kārtība u.c. Normatīvā aktā noteikts, ka amatpersona, izvēloties darba devēju, varēs ņemt vērā probācijas klienta sodāmību, jo būtiski ir izvērtēt izdarīto pārkāpumu, norīkojot veikt sabiedrisko darbu konkrētā darba vietā.  Saskaņā ar normatīvajiem aktiem darba tiesību jomā būs noteikts darba laika ilgums vienā dienā un nedēļā, ņemot vērā, vai probācijas klients strādā vai mācās. Būs palielināts dienā un nedēļā veicamo sabiedriskā darba stundu skaits. Tāpat būs arī reglamentēta probācijas klienta rīcība gadījumā, ja viņš sabiedrisko darbu neveiks slimības vai citu viņam svarīgu iemeslu dēļ. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv