Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL). Tos izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa, kurā bija pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts policijas, Tiesu administrācijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Valsts kases un Valsts ieņēmumu dienesta. Kā teikts likumprojekta anotācijā, Eiropas Komisija ik gadu sniedz ziņojumu par to, kā Eiropas Savienības dalībvalstis ievieš  Eiropas Padomes Ietvarlēmumu par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm. Ziņojumā tiek norādīts uz problēmām, kas jārisina, lai minēto ietvarlēmumu veiksmīgi ieviestu. Ziņojumā aktualizēto problēmu novēršanai, izstrādāti grozījumi KPL. Precizējumi tiks veikti KPL daļā „Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā” attiecībā uz personas izdošanas kārtību, kriminālspriedumu izpildi Latvijā un kriminālspriedumu nosūtīšanu izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij. Likumprojekta autori norāda, ka personas izdošanu var lūgt, ja ir pamats uzskatīt, ka ārvalstī atrodas persona, kas Latvijā notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu. KPL tiks papildināts ar iespēju tiesai, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vērsties Ģenerālprokuratūrā ar rakstveida ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu. Grozījumus paredzēts veikt arī attiecībā uz gadījumiem, kad Latvija lūdz izdot personu no Eiropas Savienības dalībvalsts, kura ir Eiropas apcietinājuma lēmuma izpildes valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, un šī dalībvalsts lūdz Latviju sniegt garantiju, ka persona tiks nodota atpakaļ soda izciešanai pēc notiesāšanas. Šādu garantiju sniegs Ģenerālprokuratūra. Grozījumos arī iekļauta kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūti naudas līdzekļi vai manta tiek sadalīta ar citu Eiropas Savienības dalībvalsti. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv